The Creation of differentiated learning environment as the expression of liberal education features

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Creation of differentiated learning environment as the expression of liberal education features
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 141-152. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjama, ar diferencijuotos mokymo aplinkos sukūrimas atspindi liberalų ugdymą šiuolaikiniame mokymo procese. Keliamas tikslas atskleisti diferencijuoto mokymo aplinką kaip liberalaus ugdymo prielaidą. Pirmojoje dalyje yra aprašomi liberalaus ugdymo bruožai ir jų realizavimo galimybės. Antrojoje dalyje analizuojama diferencijuoto mokymo aplinka liberalaus ugdymo kontekste. Trečiojoje straipsnio dalyje liberalaus ugdymo prielaidų išraiška yra pagrindžiama empiriškai, sukuriant diferencijuoto mokymo aplinką. Prieita prie išvadų, kad diferencijuoto mokymo sistemoje (reformuojant ugdymo paradigmą) mokymo diferencijavimas pasireiškia individo lygmeniu. Diferencijuoto mokymosi sąvoka atitinka liberalaus ugdymo tikslus ugdymo procese. Profiliuotas mokymas yra vienas iš diferencijuoto mokymo realizavimo būdų. Profiliuotas mokymas aukštesnėse mokyklos klasėse sukuria diferencijuoto mokymosi aplinką individo lygmeniu; švietimo sistemos lygmeniu jis yra vienas iš reformos veiksnių, leidžiantis realizuoti diferencijuoto mokymo sistemą. Diferencijuoto mokymo aplinka užtikrina sąlygas, kad mokinys, pasirinkęs jo poreikius, interesus ir gebėjimus atitinkantį turinį ir veiklą, patirs pasitenkinimą, patenkins savo poreikius ir lūkesčius bei pasieks tam tikrų tikslų.

ENThe article analyses whether the creation of differential teaching environment reflects liberal education in a contemporary teaching process. The objective of the research is to disclose the environment of differential teaching as a precondition for liberal education. The first part describes liberal education features and possibilities for their realisation. The second part analyses differential teaching environment in a context of liberal education. The third part empirically grounds preconditions for differential teaching via creating the differential teaching environment. Findings reveal that differentiation within a system of differential teaching (reforming the paradigm of education) is implemented in an individual level. The concept of differential learning matches process objectives of liberal education. Profiled teaching is one of the differential teaching’s methods. Profiled teaching at higher classes creates the differential learning environment in an individual level; and appears as one of the reform factors allowing the realisation differential teaching in a level of educational system. The differential teaching environment creates conditions for pupils, who selected learning content and activities according to their needs, interests, and abilities, to satisfy their needs and expectations, reach certain goals, and feel happy.

Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9401
Updated:
2013-04-28 16:57:33
Metrics:
Views: 5
Export: