The Model of innovation implementation in action : challenges for educational leadership

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model of innovation implementation in action: challenges for educational leadership
Alternative Title:
Inovacijų diegimo modelis praktikoje: iššūkiai ugdomajam vadovavimui
In the Journal:
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTDaugeliu atvejų efektyvus inovacijų kūrimas ir diegimas lemia švietimo pokyčių sėkmę ir rezultatus. Inovacijos kaip mokslinio tyrimo sritis yra akcentuojamos daugelio mokslininkų darbuose. Tačiau analizė įrodo, kad atskiri modeliai nepakankamai atskleidžia ugdomojo vadovavimo valdymo veiklų, kurios sąlygoja sėkmingą vidinių ir išorinių inovacijų diegimą. Kitas svarbus aspektas yra kaip įgalinti mokyklos bendruomenę nuolatinių inovacijų kūrimui ir diegimui inovacijų diegimo procese; kokie iššūkiai iškyla ugdomajam vadovavimui šių procesų metu. Minėtieji aspektai išryškina šio straipsnio problemą. Straipsnis atskleidžia ugdomojo vadovavimo veiklas ir inovacijų diegimo pakopas skirtingose fazėse bei pristato inovacijų diegimo modelį, kuris pabrėžia išorinių ir vidinių inovacijų diegimą skirtingų veiksnių ir valdymo veiklų aspektu. Modelis yra paremtas dinamišku požiūriu į inovatyvius procesus; inovacijų diegimo pakopas, sėkmingų inovacijų ypatybes. Šis pagrįstas modelis gali būti taikomas mokyklų bendruomenėse tam, kad sėkmingai būtų įdiegtos išorinės ir/arba vidinės inovacijos, ugdomojo vadovavimo veiklas padarant efektyvesnėmis, o mokyklos bendruomenės narių inovatyvų potencialą aktyvesniu, tuo pačiu įgalinant bendruomenę atsinaujinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijų diegimas; Lyderytė švietime; Innovation implementation; Educational leadership.

ENIn most cases, effective creation and implementation of innovations determine the success and results of educational change. Innovations as a field of scientific research are highlighted in the works of many researchers. However, the analysis proves that separate models insufficiently reveal managerial activities of educational leadership, which determine successful implementation of internal and external innovations. Although, another important aspect is how to empower school community to permanent innovation creation and implementation during the process of innovation implementation; what challenges emerge for educational leadership during these processes. These aspects cover the problem of the paper. The article reveals educational leadership activities and steps of innovation implementation in different phases and presents the model of innovation implementation, which emphasizes implementation of external and internal innovations in the aspect of different agents and leadership activities. The model is based on the dynamic attitude towards innovative process; the steps of innovation implementation, characteristics of successful innovations. This grounded model can be applied in school communities in oder to successfully implement external and/or internal innovations by making educational leadership activities more effective and school community members‘ innovative potential more active, as well as empowering community self-renewal. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Pedagogo veiklos pokyčiai pasaulinių ir europinių švietimo dimensijų kontekste / Vitalija Tumėnienė, Brigita Janiūnaitė. Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 2 (23), p. 24-33.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9390
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 17
Export: