Changes in the role of the university library in the context of transformation in educational paradigm

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in the role of the university library in the context of transformation in educational paradigm
In the Book:
Towards the learning society : educational issues. 2002. P. 101-110. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 7)
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis aukštasis mokslas patiria nuolatinius pokyčius, kurie įtakojami besikeičiančios akademinės, informacinės bei technologinės aplinkos, o taip pat rinkos ekonomikos poveikio. Konceptualių pokyčių įtakoje, akademinė biblioteka tampa partneriu bei aktyviu dalyviu studijų organizavimo procese. Tradicines bibliotekos funkcijas: informacijos išteklių kaupimą, saugojimą ir pateikimą vartotojams, papildo naujos funkcijos – informacinių paslaugų teikimas, informacijos vadyba, vartotojų ugdymas bei prieigos prie e išteklių užtikrinimas. Šiame straipsnyje siekiama įvertinti akademinėje bibliotekoje vykstančius pokyčius ir išskirti charakteristikas, kuriomis turi pasižymėti šiuolaikinė akademinė biblioteka. Viena esminių akademinės bibliotekoje funkcijų besimokančioje visuomenėje - kurti edukacines aplinkas, kurios įgalintų studentų mokymąsi naudojant bibliotekos išteklius. Kuriant šias aplinkas akcentuojama kompetencinių (bibliotekininkų, dėstytojų, studentų kompetencija), materialinių (fizinė aplinka, higieninės sąlygos, techninis aprūpinimas, spausdinti ir elektroniniai ištekliai) ir psichologinių (palanki organizacijos kultūra ir klimatas, teigiamas požiūris) sąlygų svarba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymo paradigma; Akademinės bibliotekos; University Library; Educational paradigm.

ENToday’s higher education is under constant changes, which are influenced by the changing academic, information and technological environment, as well as the effects of market economy. Influenced by conceptual changes, academic library becomes partner and active participant in the process of organisation of studies. Traditional functions of libraries – accumulation and storage of information resources, presentation to users – are supplemented by new functions, namely, provision of information services, information management, and education of users and ensuring of access to e-resources. The article aims to evaluate the changes underway in academic library and highlight characteristics, which are mandatory to a modern academic library. One of the key functions of an academic library in a learning society is development of educational environments, which would enable student learning with the help of library resources. In the creation of the environments, an emphasis is made on the importance of competences (librarians, lecturers, and students), material conditions (physical environment, hygiene conditions, technical support, printed and electronic resources) and psychological conditions (favourable organisational culture and climate, positive attitude).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9371
Updated:
2013-04-28 16:57:15
Metrics:
Views: 22
Export: