Matematikos mokymosi techniškajame universitete kaitos prielaidos ir ribotumai edukacinės paradigmos virsmo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos mokymosi techniškajame universitete kaitos prielaidos ir ribotumai edukacinės paradigmos virsmo kontekste: disertacija
Alternative Title:
Preconditions and limitations of changes of math learning in technical university in the context of educational paradigm
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
208 p
Summary / Abstract:

LTDaugelį siekiamų bendrųjų gebėjimų galima sieti su matematinės veiklos gebėjimais. Matematika duoda metodologinius pagrindus, kaip reikia konstruoti susijusių teiginių grandinėles ir įrodyti teiginius, kaip argumentuotai reikšti mintis, kaip rasti logikos klaidas, kaip pateikti duomenis, kad jie būtų įtaigūs ir patikimi ir t.t. Šie gebėjimai lavinami ir kituose dalykuose, bet matematika moko, pagrindų, kaip tą daryti, o kituose dalykuose jau reikia mokėti tai daryti. Matematinės veiklos mokymasis, susijęs su intelektualinių gebėjimų lavinimu, reikalauja visai kitokios dėstymo metodikos. Siekiant gebėjimų lavinimo, ieškoma tokių mokymosi modelių, kurie įgalintų susieti akademinę išmintį su studento patirtimi ir per veiklą leistų „atrasti“ studentui naujas žinias. Perėjimo į refleksyvųjį (reflective) studijų modelį prielaidos, šio proceso plėtros ribotumai skirtingas edukacines tradicijas turinčiose šalyse sudaro mokslinę problemą, kuri matematikos mokymosi kaitos kontekste dar nėra pakankamai atskleista. Tyrimo tikslas – atskleisti ir pagrįsti matematikos mokymosi techniškajame universitete kaitos prielaidas ir ribotumus edukacinės paradigmos kaitos kontekste. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENMost of general capacities may be linked with mathematical skills. Mathematic gives methodological grounds on how to build chains of related statements and prove statements, how express thoughts in a well-grounded way and how detect logic mistakes, how present data to make them persuasive and reliable, etc. These capacities are developed in other fields, as well, mathematic shows how this should be done, while other subjects already require command of this. Learning of mathematic activities related with development of intellectual capacities requires entirely different methods of teaching. To develop capacities, there needs to be learning models that would enable to link the academic wisdom with a student’s experience and allow discovery of new know-how. Preconditions of transfer into reflective model of studies and limitations of the process in countries with different educational traditions form a scientific problem, which has not yet been revealed to a sufficient extent in the context of learning of mathematics. The aim of the research is to reveal and substantiate preconditions and limitations of changes of math learning in technical university in the context of educational paradigm.

Related Publications:
Mokytojų profesinės kompetencijos plėtotė ir jos kaitos poreikis = Development of the teachers' professional competence and the need for its change / Renaldas Čiužas, Jolanta Navickaitė, Lidija Ušeckienė. Mokytojų ugdymas. 2009, Nr. 13, p. 110-119.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9326
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 17
Export: