Švietimo subjektų pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams įtaką darantys veiksniai: Lietuvos švietimo reformos atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo subjektų pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams įtaką darantys veiksniai: Lietuvos švietimo reformos atvejis: disertacija
Alternative Title:
Factors affecting the resistance to educational change of some teaching subjects: the example of Lithuania’s education reform
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
183 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Edukologijos institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Factors influencing the resistance of the subjects of education to educational changes: the case of the reform of Lithuanian education Kaunas, 2006 44 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijos esmė – pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams darančių veiksnių atskleidimas, leidžiantis išryškinti kiekybinius ir kokybinius pasipriešinimo pokyčiams reiškinio priežastis Lietuvos švietimo reformos kontekste. Disertacijos mokslinę problemą atskleidžia šie klausimai: • Koks teorinis konstruktas leistų sistemiškai įvertinti skirtingų švietimo subjektų pasipriešinimui įtaką darančius veiksnius? • Kaip reiškiasi pasipriešinimas edukaciniams pokyčiams skirtingų švietimo subjektų aspektu ir kokie veiksniai jį sąlygoja transformacijas patiriančioje šalyje? • Ar organizacinį skirtingų švietimo subjektų pasipriešinimą išoriniams pokyčiams sąlygoja tie patys veiksniai ar jų grupės; ar veiksniai skirsis priklausomai nuo švietimo subjekto priklausomybės skirtingam klasteriui? Tyrimo objektas: švietimo subjektų pasipriešinimas Tyrimo tikslas: ištirti švietimo subjektų pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams įtaką darančius veiksnius. Mokslinis naujumas ir teorinis reikšmingumas • Atskleistas edukacinių pokyčių sampratos daugiaaspektiškumas. • Pagrįsta švietimo subjektų pasipriešinimo edukaciniams pokyčiams samprata. • Pagrįstas švietimo subjektų pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams įtaką darančių veiksnių teorinis modelis. • Pagrįsta pasipriešinimo išoriniam planingam pokyčiui skirtingų švietimo subjektų individo lygmens veiksnių nustatymo tyrimo metodologija. • Taikant empirinius metodus sukaupti reikšmingi mokslo faktai apie skirtingų švietimo subjektų pasipriešinimui bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkai Lietuvoje įtaką darančius veiksnius. [Iš leidinio]

ENThe essence of the dissertation is the discovery of factors in the resistance to educational change that enable a clarification to be made of the quantitative and qualitative reasons for the phenomenon of resistance to change in the context of Lithuania’s education reform. Questions examined include: • What theoretical construct would enable a systematic evaluation of various factors affecting the resistance of some teaching subjects? • How does resistance to educational change manifest itself in the case of various teaching subjects and what factors influence it in the country undergoing transformation? • Is organised resistance to external change in certain teaching subjects influenced by the same factors or groups of factors; do the factors vary depending on the subject’s belonging to a certain cluster? Educational innovation and theoretical significance • The complex nature of the concept of educational change is revealed. • The concept of resistance to educational change in certain teaching subjects is established. • A theoretical model of factors affecting the resistance to educational change of some teaching subjects is established. • A methodology to study the identification of factors at the individual level in resistance to external planned change in certain teaching subjects is established. • Applying empirical methods, valuable scientific facts were ascertained about factors affecting the resistance of some teaching subjects to changes in the reform of general education schools in Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9314
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 37
Export: