Fizikos mokymuisi imlios edukacinės aplinkos raiška universitetinėse stadijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizikos mokymuisi imlios edukacinės aplinkos raiška universitetinėse stadijose: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
171 lap., 45 lent. lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universiteto Soialinių mokslų fakulteto Edukologijos institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Open for learning physics educational environment in university studies Kaunas, 2006 42 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta fizikos mokymuisi imlios edukacinės (MIFED) aplinkos ir jos ypatumų pagrindimui dvigubo paradigminio virsmo kontekste. Ugdymo požiūriu vyksta mokymo paradigmos kaita į mokymosi paradigmą, o fizikos turinio aspektu - iš normatyvinės paradigmos į interpretacinės ir normatyvinės paradigmų dermę. MIFED aplinkos teorinis modelis buvo sukurtas akcentuojant studijų proceso lankstumą ir dinamiškumą, individualizaciją, dalyko turinio ir proceso dalyvių socializaciją, studentų metamokymąsi ir refleksiją. Šie edukacinės aplinkos ypatumai sudaro galimybes edukacinės aplinkos transformacijai į studentų mokymosi aplinkas. Sukurta MIFED aplinkos tyrimo metodologija remiasi studentų identifikuojamų ir dėstytojų kuriamų fizikos edukacinės aplinkos ypatumų sistema bei tokios aplinkos poveikiu studentų požiūrių į fizikos mokslą, mokymo/si metodus ir mokymosi kompetencijos kaitai. Atliktas empirinis tyrimas patvirtino MIFED teorinio modelio veiksmingumą ir padėjo išryškinti papildomus edukacinės aplinkos ypatumus, o taip pat atskleidė, kad dvigubą paradigminį virsmą realizuojanti MIFED aplinka turi reikšmingą pozityvią įtaką fizikos dalyko studijoms ir minėtų studentų požiūrių kaitai. [Iš leidinio]

ENThe dissertation is dedicated to the educational environment receptive for physics learning (MIFED) and justification of its peculiarities in the context of dual paradigm transformation. Speaking of education, the teaching paradigm is turning into the learning paradigm and as regards physics content – the regulatory paradigm is becoming a combination of interpretational and regulatory paradigms. The theoretical model of the MIFED environment was developed focusing on flexibility and dynamics of the study process, individualisation, socialisation of the subject content and process participants and metalearning and reflection of students. These peculiarities of the educational environment create opportunities for transformation of the educational environment to student learning environments. The MIFED environment research methodology developed is based on a system of peculiarities of the educational environment in physics identified by students and created by teachers and the impact of this environment on changes in students’ attitudes to the science of physics, teaching/learning methods and learning competence. The empirical study performed has confirmed efficiency of the MIFED theoretical model and helped to identify additional peculiarities of the educational environment and revealed that the MIFED environment realising dual paradigm transformation has significant positive impact on studies of the science of physics and changes in the above attitudes of students.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9312
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 16
Export: