Pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencija ir jos vertinimo strategijos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencija ir jos vertinimo strategijos: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
163 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Educators' competence of applying the information and communication technologies and its evaluation strategies Kaunas, 2007 35 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio pedagogo informacijos ir technologijų taikymo kompetencijos (toliau – pedagogo IKT kompetencija) vertinimas reikalauja atskiro mokslininkų dėmesio. Disertacijoje analizuojama pedagogo IKT kompetencijos struktūra ir pedagogo IKT kompetencijos vertinimo strategijos, tinkamos įvairiems pedagogo IKT kompetencijos raiškos variantams, skirtinguose IKT diegimo švietime etapuose. Darbe pagrįstas Pedagogo IKT kompetencijos dinaminis modelis. Modelyje pedagogo IKT kompetencija pateikiama kaip IKT bazinės kompetencijos (IKT kompiuterinio raštingumo) ir IKT integralios edukacinės kompetencijos dermė, kurios struktūros kriterijai išsidėsto lygiais, priklausomai nuo to, koks IKT diegimo etapas sąlygoja pedagogo veiklą. Pagrįstos pedagogo IKT kompetencijos vertinimo strategijos, priklausomai nuo vertinimo tikslų (formuojamieji ir suminiai) ir pedagogo dalyvavimo vertinime pobūdžio (pasyvus, aktyvus) klasifikuojamos į: 1) pasyvią vertinimo; 2) aktyvią vertinimo; 3) pasyvią įvertinimo; 4)aktyvią įvertinimo. Sukurta šių strategijų taikymo veiksmingumo tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai atskleidė tirtų pedagogų IKT kompetencijų lygius. Strategijų veiksmingumo tyrimas parodė, kad visos keturios strategijos tinka vertinti pedagogų IKT kompetenciją, tačiau taikant jas reikalinga atsižvelgti į vertinimo tikslus ir esamą kontekstą, taikymo ribotumus ir galimybes, potencialius siekius perspektyvoje įtakoti asmens ar institucijos veiklą ir jos kompetenciją. Pagrįsta pedagogo IKT kompetencijos struktūra ir jos vertinimo bei jo veiksmingumo tyrimo metodologijos sudaro mokslinį naujumą, nusipelnantį mokslininkų dėmesio. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi švietimo politikams ir institucijoms, mokytojams tobulinant strateginius ir taktinius veiksmus, IKT diegimo bendrojo lavinimo mokyklose procese, pedagogų kompetencijos tobulinime. [Iš leidinio]

ENEvaluation of a modern teacher’s competence in applying information and communications technologies (hereinafter referred to as the teacher’s ICT competence) requires special attention of researchers. The dissertation analyses the structure of the teacher’s ICT competence and strategies of evaluation of the teacher’s ICT competence suitable for various manifestations of the teacher’s ICT competence at different stages of ICT implementation in education. The paper gives grounds to the dynamic model of the teacher’s ICT competence. In the model the teacher’s ICT competence is presented as a combination of the basic ICT competence (ICT literacy) and integral educational ICT competence where structural criteria are set by levels depending on what stage of ICT implementation determines the teacher’s activities. The grounded evaluation strategies of the teacher’s ICT competence depending on evaluation goals (forming and summary) and the nature of the teacher’s involvement in evaluation (passive, active) are classified to: 1) passive evaluation; 2) active evaluation; 3) passive assessment; 4) active assessment. The research methodology of efficiency of application of these strategies is developed. The study results revealed levels of the teacher’s ICT competence studied. The study of strategy efficiency showed that all the four strategies were suitable for evaluating the teacher’s ICT competence but when applying them one had to take into account evaluation goals and the current context, application limitations and opportunities and potential goals of influencing activities of a person or institution and their competences in the future. The grounded structure of the teacher’s ICT competence and its evaluation and efficiency study methodologies create scientific novelty worth scientists’ attention.

Related Publications:
Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo prielaidos socialinio pedagogo veikloje / Rokas Gulbinas. Socialinis ugdymas. 2011, Nr. 17 (28), p. 43-54, 113-123.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9305
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 35
Export: