Valdymas nuolat kintančioje organizacijoje : Kauno kolegijos kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymas nuolat kintančioje organizacijoje: Kauno kolegijos kontekstas
Alternative Title:
Managment of a constantly changing organization: the context of Kaunas College
In the Book:
Studijų ir verslo integracija : mokslinė praktinė konferencija. Kaunas: Kauno kolegijos Leidybos centras, 2004. P. 246-259
Keywords:
LT
Kolegijos / Colleges; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėmis besikeičiančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, plečiantis paslaugų sektoriui, atsirandant technologinėms inovacijoms ir ryškėjant modernios visuomenės poreikiams, organizacijų veiklos efektyvumas ima priklausyti nuo gebėjimo numatyti ir reaguoti į aplinką. Aukštojo mokslo reformos kontekste akivaizdžiu tampa poreikis tobulinti ir kolegijų valdymą. Tyrimo tikslas - išanalizuoti nuolat kintančios organizacijos valdymo aspektus. Nuolatinės kaitos kontekste valdymas yra svarbiausia organizacijos veiklos sritis, užtikrinanti sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir tobulėjimą. Aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriaus formavimo principai, procesai ir aplinka sąlygoja kolegijų valdymą ir jo tobulinimą. Kolegijoms svarbu pasinaudoti vykstančia reforma kaip akstinu keistis ir tobulėti. Atlikus įvairių lygių Kauno kolegijos vadovų apklausą apie organizacijos valdymą, buvo padarytos apibendrintos išvados: kolegijos darbuotojai teigiamai vertina kolegijos valdymo stilių, tiesioginių vadovų kompetenciją, autoritetą bei darbo aplinką; užtikrinant valdymo kokybę Kauno kolegijoje, daugiau dėmesio reikėtų skirti informacijos sklaidai, kontrolei, racionaliam funkcijų tarp padalinių paskirstymui bei organizacijos kultūros kūrimui ir puoselėjimui. Nuolatinė valdymo situacijos analizė laiduoja Kauno kolegijos kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumą. Organizacijos vertybinės nuostatos suteikia kryptingumą jos veiklos tikslams, todėl svarbu kolegijose formuoti įvairovės, lyderiavimo, nuolatinių pasikeitimų ir geranoriškos kritikos, kaip organizacijos kultūros išraiškos, priimtinumą.Reikšminiai žodžiai: Švietimo organizacijos; Valdymas; Kauno kolegija.

ENToday, in changing economic and political conditions, broadening sector of services, technological innovations, and more clear needs of modern society, operational efficiency of organisations starts depending on their ability to forecast and react to the environment. In a context of higher education reform, the need to improve management of colleges becomes obvious. The objective of the research is to analyse managerial aspects of constantly changing organisations. In a context of continuous changes, management is the most important activity of an organisation that ensures its successful functioning and development. Management and improvement of colleges is defined by principles, processes, and the environment of forming higher non-university education sector. Colleges should use the reform as a stimulus for changing and improving. The survey of managers of different levels of Kaunas College allowed concluding the following: 1) college employees positively evaluate the management style, competencies, and the authority of immediate superiors, as well as the work environment; and 2) in order to ensure the quality of management in Kaunas College, greater attention should be paid to the distribution of the information, control, rational distribution of functions among departments, and the creation and the development of organisation culture. Continuous analysis of management situation in Kaunas College ensures efficient performance of quality assurance system. Value provisions of the organisation ensure the purposefulness of its activities; thus the acceptance of variety, leadership, constant changes, and well-meant critics, as an expression of organisation culture, is important.

ISBN:
9955586192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9262
Updated:
2013-04-28 16:55:55
Metrics:
Views: 14
Export: