Ekologinės aplinkosauginės veiklos organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinės aplinkosauginės veiklos organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje
Alternative Title:
Organizing of ecological environmental activities in the pre-school educational institution
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2015, vol. 12, No. 1, p. 32-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Praktinis vaiko santykis su gamta; Ekologinė aplinkosauginė veikla; Vaikų kompetencijos; Ekologinės aplinkosauginės veiklos organizavimas; Practical childs relationship with nature; Ecological environmental activities; Childs competencies; Organising of ecological environment activities.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Praktinis vaiko santykis su gamta; Vaikai / Children; Vaikų kompetencijos.
EN
Ecological environmental activities; Organising of ecological environment activities.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus poveikis gamtinei aplinkai pasireiškia per veiklą ir elgesį, todėl mokėjimas veikti yra viena iš kompetencijų, akcentuojamų darnaus vystymosi švietime. Todėl tiek mokslininkų, tiek pedagogų praktikų, kurie analizuoja darnaus vystymosi idėjas, ekologinio aplinkosauginio bei gamtamokslinio ugdymo sritį nuomone, žmogaus nuostatas, elgesį gamtos ir aplinkos atžvilgiu būtina tikslingai formuoti jau ikimokykliniame ugdymo etape. Ekologinės kultūros struktūroje išskiriamas bei akcentuojamas praktinis vaiko santykio su gamta komponentas, kuris sąlygoja ekologinius mokėjimus bei įpročius ir su jais susijusius veiklos motyvus. Tam būtina organizuoti įvairią ekologinę aplinkosauginę veiklą, kuri yra specifinė savo turiniu, nes tiesiogiai susijusi su gamta, mūsų aplinka, lemia jos kokybę ir išlikimą. Ši veikla organizuojama remiantis veiklos principu, panaudojant vaikų patirtį, prieinamą jiems veiklą, apimant įvairias veiklos sritis. Ekologinių aplinkosauginių veiklų planavimas ir organizavimas yra svarbi prielaida vaikų ekologinei aplinkosauginei patirčiai sukaupti ir kompetencijoms išsiugdyti. Formuojant vaikų ekologinį sąmoningumą, didelė atsakomybė tenka ugdymo įstaigai ir pedagogui. Empirinio tyrimo metu, kuriame dalyvavo 86 ikimokyklinio ugdymo pedagogės, išryškėjo, jog nemaža dalis jų ekologines aplinkosaugines veiklas organizuoja dažnai ir labai dažnai tiek grupėje, tiek įstaigoje. Tačiau retai grupėje ir įstaigoje, bei labai retai įstaigoje organizuojamos šios srities veiklos grindžiamos institucinio lygmens nepakankamai aktualizuotu požiūriu į ekologinį aplinkosauginį ugdymą.Pedagoginiame lygmenyje tyrimo rezultatai atskleidė tai, jog ikimokyklinės įstaigos pedagogės ekologines aplinkosaugines veiklas organizuoja naudodamos įvairias ugdymo formas, iš kurių populiariausios yra pokalbiai, diskusijos, probleminių klausimų sprendimai, projektai, akcijos, išvykos ekskursijos, ekologiniai žaidimai, pasakos, vaikų meninė kūrybinė veikla. Nepakankamai palankiai ekologinių aplinkosauginių veiklų organizavimui apklausos dalyvių buvo įvertinti stebėjimai, tyrimai ir eksperimentai. Atlikdami ekologines aplinkosaugos veiklas, pedagogių nuomone, vaikai ugdosi įvairias kompetencijas, tuo išryškindamos ekologinių aplinkosauginių veiklų integracinį pobūdį. Probleminiai ekologinių aplinkosauginių veiklų organizavimo aspektai, tyrimo dalyvių požiūriu yra susiję su priemonių šioms veiklos organizuoti trūkumu, nepakankama patirtimi ir pasirengimu, bei institucinio lygmens nuostata ekologinio aplinkosauginio ugdymo atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENThe effects of human for nature environment affects through activities and behavior, that is why the knowing how to act is one of the competencies, and emphasized in harmonious developments education. That is why and scientists and educators practices, which analyses harmonious developments ideas, ecological environmental and environment protections educations areas opinion, humans provision, in aspect of behavior natures and environments must be formed targeted already in the pre-schools educations stage. In the structure of ecological culture are excreted and emphasized practical component of childs relationships with nature, which causes ecological knowing, habits and with it related actvities motives. It is necessary to organize various ecological environmental activities, which has specific content because it is directly related to nature, our environment, which determines its quality and survivor. This activity is organized by principle of activites, using childs experience, available for them activities, including various areas of activities. The planning and organising of ecological environmental activities is a very important assumption for the expierence of childs ecological environment to pile it up and to educate competencies. While we are forming childs ecological consciousness it is huge responsibility for institution and educator.During empirical research, in which participated 86 pre-schools educators, highlighted, that many participants organises ecological environmental activities often andvery often in the group and in the institution. In the institution and group very rarely, and very rarely in the institution is organised of those field activities are based on institution level which is not enough actualized attitude to ecological environmental education. In the pedagogical layer the results of the research revealed that pre-school teachers ecological envirenmental activities organizes by using various education forms, which the most popular ar converstions, discussions, the solutions of problematical questions, projects, events, trips, ecological games, fairy-tales, child artistic and creative activities. Not very highly evaluated ecological environmental activities for organising were observation, researches and experiments by participants. Doing ecological envirenmantal activities, in educators opinion, childrens are educating various competencies, in that way emphasizing ecological environmental activities integrational nature. The problematical aspects of ecological environmental activities according to participants are related with the lack of measures for those activities, lack of experience and preparation, and institutional layer provision towards ecological environmental eduction. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Ekologinė veikla: samprata, vertinimas ir organizavimo situacija / Felicija Ivanauskienė, Vilhelmina Lukavičienė. Pedagogika. 2003, 68, p. 246-252.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92148
Updated:
2022-03-04 18:25:46
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: