Tarpdalykinių ryšių paieška tyrinėjant fotosintezės procesą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpdalykinių ryšių paieška tyrinėjant fotosintezės procesą
Alternative Title:
Searching of interdisciplinary relations by exploring the process of photosynthesis
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2014, vol. 11, No. 3, p. 23-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gamtamokslinis ugdymas; Tarpdalykinė integracija; Fotosintezės procesas; Grafų-medis; Science education; Interdisciplinary relations; Process of photosynthesis; Graphtree; World study.
Keywords:
LT
Fotosintezės procesas; Grafų-medis; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Tarpdalykinė integracija.
EN
Graphtree; Interdisciplinary relations; Process of photosynthesis; World study.
Summary / Abstract:

LTGamtamokslinis mokinių ugdymas remiasi gamtos mokslų dalykų: biologijos, chemijos, fizikos, astronomijos – žiniomis. Vienas iš pagrindinių šio ugdymo uždavinių – gebėti atrasti jungtis tarp atskirų gamtos mokslų, integraliai suvokti gamtoje vykstančius procesus bei reiškinius. Tarpdalykinis gamtamokslinis ugdymas akcentuojamas pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Sprendžiant tarpdalykinės integracijos problemas vyksta aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp atskirų gamtos mokslų dalykų mokytojų. Šiame straipsnyje pristatoma tarpdalykinių ryšių paieška eksperimentiškai tyrinėjant fotosintezės reiškinį. Fotosintezės procesas pasirinktas, kaip vienas iš svarbiausių gamtos reiškinių, skirtingu lygiu žinomas ir suprantamas visų mokinių. Siekiant atskleisti ir išryškinti esminius fotosintezės reiškinio integracinius ryšius, atliktas trijų etapų tyrimas: eksperimentinis fotosintezės tyrimas, pusiau struktūruota interviu-apklausa, fotosintezės proceso grafų-medžio braižymas. Fotosintezės grafų-medyje atskleista, kaip fizikos, chemijos ir biologijos dalykų turinys yra susiejamas integraciniais ryšiais. Jame įžvelgti gana platūs ir gilūs fotosintezės proceso tarpdalykiniai ryšiai: parodyta, ką iš kiekvieno mokomojo dalyko būtina žinoti, norint tinkamai suprasti ir įsisavinti fotosintezės reiškinį; išskirti pagrindiniai proceso komponentai, numatyti sąvokos plėtojimo aspektai. [Iš leidinio]

ENScience education is based on knowledge of natural sciences, such as biology, chemistry, physics and astronomy. One of the main tasks of natural science education – to be able to discover the connection between the natural science subjects, and to understand the nature processes and phenomena. Interdisciplinary science education emphasizes in general programs of basic and secondary education. Educational practice and research shows that not all science subjects’ teachers are equally prepared to use interdisciplinarity in their lessons. This analysis focuses on the searching of interdisciplinary links by experimentally exploring the phenomenon of photosynthesis. The process of photosynthesis was selected as one of the most important phenomena of nature, known and understandable for all students at different levels. In order to reveal and highlight the essential integration links of photosynthesis three stages research (an experimental exploring of photosynthesis, a semi-structured interview survey, graph-tree drawing) was carried out. Graph-tree of photosynthesis revealed as content of physics, chemistry and biology subjects are linked by integrative relations. Quite wide and deep interdisciplinary links of photosynthesis process was discerned: knowledge of each subject needed in order to properly understand and master the process of photosynthesis was shown; the main components of photosynthesis process were excluded and aspects of the development of the concept have been provided. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92144
Updated:
2022-03-04 18:04:28
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: