Ateitininkų federacija išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ateitininkų federacija išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiuose: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
182 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; Australija (Australia); Italija (Italy); Kanada (Canada); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Ateitis Federation in exile: 1940s to 1960s Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas - išeivijoje veiklą atnaujinusi Ateitininkų federacija ir jos nariai – ateitininkai. Disertacijoje analizuojama ateitininkų organizacinė raida išeivijoje: ryšiai su kitomis lietuvių katalikų (Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija, Lietuvos vyčiais) bei tarptautinėmis katalikų organizacijomis (Pax Romana), bei santykiai su išeivijoje veikusiomis lietuvių organizacijomis (skautais, Šviesa, Santara, Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga, Lietuvių fronto bičiuliais), o taip pat reakcija į gyvenimo emigracijoje iššūkius. DP stovyklų laikotarpiu ateitininkija atgaivino trilypės organizacijos legalaus veikimo formas. Kompaktiškas gyvenimas DP stovyklose lėmė tvirtų ryšių tarp organizacijos narių užsimezgimą. Reikšminga tai, kad šis laikotarpis buvo išnaudotas organizacijos narių ideologinio pasiruošimo gilinimui. Emigracijos sąlygomis ateitininkų organizacija aktyvią veiklą išvystė tik JAV, Kanadoje, Vokietijoje. Tuo tarpu Prancūzijos, Italijos, Australijos, Pietų Amerikos šalių ateitininkų veiklą galima charakterizuoti kaip silpną ir epizodišką. Suvokdami nutautimo pavojų, ateitininkai išeivijoje ypač rūpinosi jaunosios kartos lietuvišku katalikišku ugdymu, o taip pat aktyviai įsijungė į bendrą lietuvių išeivijos sociopolitinį veikimą įvairiomis priemonėmis siekdami Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. [Iš leidinio]

ENThe object of study of the dissertation is the Ateitininkai Federation of Futurists having renewed its activities in emigration and its members – Ateitininkai. The dissertation analyses organisational evolution of the Ateitininkai in emigration: links with other Lithuanian Catholics (American Lithuanian Roman Catholic Federation, Lithuanian knights) and international Catholic organisations (Pax Romana) as well as relations with Lithuanian organisations active in emigration (scouts, Šviesa, Santara, Lithuanian Christian Democrat Union, Lithuanian Front Fellows) as well as their responses to challenges of life in emigration. During the period of DP camps, the Ateitininkai renewed legal forms of a triple organisation. Compact living in DP camps determined establishment of stable relations between the organisation members. What was important was that this period was used for deepening ideological education of the organisation members. Under the conditions of emigration the Ateitininkai organisation developed activities only in the USA, Canada and Germany. At the same time in France, Italy, Australia and South America activities of the Ateitininkai could be described as weak and episodic. Understanding the danger of denationalisation, the Ateitininkai in emigration took particular care of Lithuanian Catholic education of the young generation and actively joined sociopolitical activities of the Lithuanian emigrants by all means seeking freedom and independence for Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9209
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 18
Export: