The Impact of nuclear risks in shaping the soviet modernity and governance: the cases of nuclear power plants in Chernobyl and Ignalina

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of nuclear risks in shaping the soviet modernity and governance: the cases of nuclear power plants in Chernobyl and Ignalina
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 7-18
Keywords:
LT
Ignalina; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTModernių valdžios institucijų teisėtumas buvo grindžiamas universaliu, racionaliu žinojimu, gebėjimu kontroliuoti riziką bei šitaip veikti visuomenės ir valstybės labui. Vėlyvuoju modernybės laikotarpiu, daugialypės modernybės rizikos ir neapibrėžtumai, kurių modernusis mokslas nepajėgė kontroliuoti, sąlygojo tam tikrą legitimacinę krizę. To pasėkoje, galia jau nebėra sukoncentruota formaliose valdžios institucijose, o išdiskutuojama pilietiniu dalyvavimu grindžiamais sprendimų priėmimo procesuose. Straipsnyje teigiama, jog Sovietų Sąjunga buvo moderni sistema, o jos žlugimą lėmė moderniosios plėtros sąlygotos rizikos. Sparti industrinė plėtra sąlygojo naujas rizikas, netikrumo ir neapibrėžtumo situacijas, kurių nepajėgė išspręsti racionaliuoju žinojimu pagrįstos valdžios sistemos. Slinktį nuo kontroliuojamos, valdomos rizikos link netikrumo ir nežinomybės gerai iliustruoja katastrofa Černobylio atominėje elektrinėje, kuri sukėlė legitimacinę krizę, nepasitikėjimą politiniu režimu ir nežinomybę. Tai įtakojo tautinio atgimimo proceso pradžią Lietuvoje. Sąjūdžio ištakose buvo Žaliųjų judėjimas, kuris išreiškė susirūpinimą sovietinės industrializacijos pasekmėmis, o Ignalinos atominė elektrinė turėjo didelę reikšmę artikuliuojant nepasitikėjimą politiniu režimu. Nacionalistiniai judėjimai posovietinėse šalyse kilo kaip atsakas į sparčios modernizacijos sąlygotas kolektyvines rizikas ir nežinomybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reikšminiai žodžiai yra.

ENThe legality of modern governmental institutions has been based on universal, rational knowledge, ability to control risks and thus act for the good of the people and the state. During the later period of modernity, the risks and uncertainties of manifold modernity that the modern science was unable to control caused a certain legitimacy crisis. As a result power is no longer concentrated at formal governmental institutions but is rather debated out in decision-making processes that are based on civil involvement. The article says that the Soviet Union was a modern system and its collapse was caused by risks resulting from the modern development. Rapid industrial development gave rise to new risks, uncertain and indefinite situations that government systems based on rational knowledge were unable to solve. The shift from controlled, managed risk towards uncertainty is well illustrated by the catastrophe at the Chernobyl nuclear power plant that caused a legitimacy crisis and loss of confidence in the political regime as well as obscurity. That stirred the national rebirth process in Lithuania. The Sąjūdis started with the Green Movement that expressed its concerns with the aftermath of the Soviet industrialisation, and the Ignalina nuclear power plant played a significant role in articulating distrust in the political regime. Nationalist movements sprung in post-Soviet countries as a response to the collective risks and uncertainty caused by the rapid modernisation.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9160
Updated:
2018-12-17 11:40:29
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: