Rūpinimosi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rūpinimosi / rūpesčio koncepcija ir jos pritaikomumas slaugoje
Alternative Title:
The Concept of Care/ Caring and Its Applicability in Nursing
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2006, Nr. 2 (1), p. 16-21
Keywords:
LT
Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas antropologinis klausimas, išskiriant rūpestingo žmogaus bei slaugytojo charakteristikas, ontologines rūpinimosi kategorijas, apimančias rūpinimosi etiką ir funkcijas. Epistemologinis klausimas - rūpinimosi slaugoje pažinimo vystymas kaip profesionalumo kokybės auginimas, apimantis empirines, asmens, etinio ir estetinio pažinimo sritis. Kokie rūpinimosi raiškos slaugoje požymiai? Rūpinimasis atpažįstamas slaugoje atliekant pagalbos veiklas, orientuotas į žmonių auginimą ir vystymą, kai asmenys yra rūpinimosi sąveikoje. Rūpestingo slaugytojo veikloje reiškiasi užuojautos, kompetencijos, pasitikėjimo savimi, sąžiningumo, įsipareigojimo rodymas kitam asmeniui. Rūpintis reiškia būti atsidavusiu, įsipareigojusiu paremti individo orumą, pripažinti autonomiją, individo laisvę priimti sprendimus, susijusius su rūpinimosi juo pobūdžiu. Kokia rūpinimosi/rūpesčio koncepcijos pritaikymo slaugytojų praktikoje ir profesijos vystyme reikšmė ir kaip tai susiję su žmonių sveikata? Rūpinimasis žmogumi, grindžiamas rūpesčio teorijomis, įprasmina slaugytojų kasdieninę praktiką, išryškina rūpinimosi slaugoje vertybes, pažinimo metodus, kurie paaiškina slaugymo virsmą profesionalia rūpinimosi žmogumi profesija. Profesionalus rūpinimasis atsiskleidžia slaugytojų pagalbos veiksmuose, kuriais siekiama proto, kūno ir dvasios harmonijos, įgalinančiuose asmenį (-is) tenkinti savo poreikius. Rūpinimosi slaugoje pažinimas leidžia traktuoti slaugą kaip mokslą, kurio objektas yra žmogus visose gyvenimo tarpsniuose, santykyje su sveikata ir liga bei aplinka ir visuomene. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesionalus rūpestis; Rūpinimasis; Slauga; Sveikata; Žmogus; Care; Human; Health; Proffesional caring; Nursing.

ENThe article examines an anthropological issue and distinguishes the characteristics of a caring person and the carer, as well as the ontological categories of caring, including care ethics and functions. The epistemological question concerns the development of knowledge in nursing as a way to increase professionalism, which includes empirical, personal, ethical and aesthetical knowledge. What are the characteristics of caring in nursing? Nursing involves caring in case of help actions oriented towards personal growth and development. The activities of a caring nurse include displaying compassion, competence, self-confidence, honesty, and dutifulness to other persons. To care means to be devoted, to accept the duty of maintaining the dignity of an individual, to recognise the autonomy of an individual and his/her freedom to make decisions regarding the nature of care towards him/her. What is the significance of the application of the conception of care/caring in the practice of carers and in the development of the profession? How is this related to people’s health? Taking care of a person is based on the theories of care; it gives meaning to the daily work of carers and highlights the values in nursing. Professional caring is revealed in the help actions of the carers, which aim towards the harmony of mind, body and spirit, which enables a person to satisfy his/her needs. The knowledge of caring in nursing allows regarding nursing as a science, the object of which is the human being at all life stages in relation to health and disease, as well as environment and society.

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9143
Updated:
2021-03-04 09:26:34
Metrics:
Views: 45    Downloads: 10
Export: