Business consulting support to small and medium enterprises in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business consulting support to small and medium enterprises in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos smulkiųjų ir vidutinių įmonių naudojamas verslo konsultavimas
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 70, p. 83-99
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Smulkiosios ir vidutinės įmonės; Verslo konsultacijos; Ekonominis augimas; Small and medium business (SME); Business consulting services; SME growth.
Keywords:
LT
Ekonominis augimas; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Verslas / Business.
EN
Business consulting services; Small and medium business (SME); SME growth.
Summary / Abstract:

LTSmulkaus ir vidutinio verslo svarba beveik visų Europos šalių ekonomikoje didžiulė. Tačiau visuotinai pripažįstama, kad egzistuoja nemaža barjerų, kurie gali stabdyti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą. Greta tradiciškai analizuojamų finansavimo kliūčių, ne mažesnę įtaką daro ir paties verslo organizavimo bei valdymo lygio didinimo sunkumai. Čia žymią įtaką gali daryti profesionalių verslo konsultacijų samdymas. Verslo konsultacijų naudojimo problematika moksliniuose darbuose nagrinėta labai mažai. Ši sritis beveik niekada nesiejama su smulkaus ir vidutinio verslo dinamika, juo labiau – pereinamosios ekonomikos šalyse. Straipsnyje nagrinėjama, kaip keitėsi aptariamų įmonių verslo konsultacijų poreikis priklausomai nuo visos ekonomikos būklės. Remdamiesi baziniais ekonomikos rodikliais, autoriai skiria tris Lietuvos ekonominės raidos laikotarpius, per kuriuos verslo konsultacijų naudojimas žymiai kinta. Pirmasis laikotarpis apima pirminės stabilizacijos ir pradinio ekonomikos augimo tarpsnį, antrasis – nuosmukį, dažnai siejamą su vadinamąja Rusijos krize, trečiasis – ekonomikos augimo periodą po jo. Straipsnyje taip pat nagrinėjama, kokią įtaką įvairių rūšių verslo konsultacijos turi smulkių ir vidutinių įmonių augimo rodiklių pokyčiams. Nepaisant lygiagrečios daugelio kitų veiksnių įtakos, galima pastebėti statistiškai reikšmingus įvairių konsultacijų poveikio šiems dviem rodikliams skirtumus. Tyrimas apima devynerių metų laikotarpį, kurio metu atlikti giluminiai interviu su daugiau kaip 300 verslo konsultacijas naudojusių smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovais.

ENThe importance of small and medium businesses in the economy of almost all European countries is huge. However, it is universally admitted that there exist a number of obstacles, which can impede the development of small and medium businesses. Next to traditionally analyzed financial obstacles, problems are posed by the obstacles to organizing business and increasing management level. In these areas, hire of professional business consultations can play an important role. The problems surrounding the use of business consultations were rarely discussed in scientific works. This area is almost never linked to dynamics of small and medium businesses, especially in countries with transition economies. The article examines how the demand for business consultations changed among discussed companies depending on the state of overall economy. On the basis of basic economic indicators, the authors distinguish three periods in Lithuania’s economic development, throughout which the use of business consultations significantly varies. The first period comprises the phase of primary stabilization and initial economic growth, the second – decline, often linked to the so-called Russian crises, the third – economic growth period after that. The article also discusses the influence of various types of business consultations on changes of small and medium businesses’ growth indicators. The research covers the period of nine years, during which there were conducted in-depth interviews with more than 300 executives of small and medium business companies that used business consultations.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91
Updated:
2020-10-23 20:11:30
Metrics:
Views: 16
Export: