Topicalities of todays Lithuanian primary teachers education in the aspect of historical context

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Topicalities of todays Lithuanian primary teachers education in the aspect of historical context
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – analizuoti ryškesnius istorinius Lietuvos pradinės mokyklos mokytojų rengimo pokyčius bei atskleisti, kaip kintantys reikalavimai mokytojams keitė šių specialistų rengimo kokybę. Švietimo tyrimai leidžia teigti, jog įvairiais istoriniais periodais pradinio ugdymo paskirties bei turinio kaita lėmė ir mokytojo kaip ugdytojo sampratos kitimą. Plečiantis mokytojo sampratai, šio specialisto parengimui buvo keliami vis didesni reikalavimai. Žemiausios ugdymo pakopos mokytojo samprata nuo religijos skleidėjo ilgainiui pakito iki šiandieninio visuomenės ugdytojo suvokimo. Sekant Vakarų Europos valstybių švietimo praktikos pavyzdžiais, Lietuvoje jau XXa. I- ojoje pusėje buvo suprasta, jog pradinio ugdymo specialistui reikalingas stiprus pedagoginis bei bendrakultūrinis pasirengimas, įgyjamas mokslo institute. Jis, įgalina parengti specialistą, gebantį ne tik mokyti raštingumo, bet ir suteikia mokytojui platesnių ugdymo proceso prognozavimo, tyrimo, kūrybiško organizavimo ir kitų ugdytojo kompetencijų. Taigi, remiantis istoriniais švietimo tyrimais, sukauptos archyvinės medžiagos analize bei šiandieniniais švietimo dokumentais, straipsnyje nagrinėjami ryškiausi pradinio ugdymo pedagogų rengimo laimėjimai Lietuvoje įvairiais istoriniais periodais. Šių naują švietimo kokybę įtvirtinusių pasiekimų požiūriu yra kritiškai analizuojamos šiandieninės pradinės mokyklos mokytojų rengimo kaitos tendencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagrindinės mokyklos; Mokytojų rengimas; Primary school; Teacher; Teacher's training.

ENThe purpose of this article is to analyse more considerable historical changes of preparation of elementary teachers in Lithuania and reveal the adjustments in the quality of their education made by the changing requirements to teachers. Education research suggests that alterations in the function and content of elementary education in various stages in history led to changes in the concept of teacher as an educator. The expanding concept of a teacher produced higher requirements to preparation of the specialist. The concept of the teacher of the lowest stage of education has in the long run evolved from the spreader of religion to a modern educator of the society. Following the examples of Western European education practice, the understanding came to Lithuania in the first half of the 20th century that specialists of elementary education require superior pedagogical and cultural background that may be acquired at an educational institute. This enables preparation of a specialist able to not only teach literacy but also provides teachers with broader competences of forecasting the educational process, research and creative organization. Therefore, based on the historical research of education, analysis of archive data and today’s documents on education, the article discusses the most outstanding achievements of preparation of elementary pedagogues in Lithuania in various stages in history.

Related Publications:
Pradinės mokyklos mokytojų parengimo raida Lietuvoje 1918-1940 m : disertacija / Aušra Žemgulienė. Vilnius, 2000. 209 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9095
Updated:
2013-04-28 16:53:16
Metrics:
Views: 50
Export: