Komparatyvistika ir kultūros savivoka : tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 2003 m. lapkričio 14-15 dienomis, straipsnių rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Komparatyvistika ir kultūros savivoka: tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 2003 m. lapkričio 14-15 dienomis, straipsnių rinkinys
Alternative Title:
Comparative literature and cultural awareness: collection of articles from international scientific conference held November 14-15, 2003
Editors:
  • Kašelionienė, Nijolė, sudarymas [com]
  • Kolevinskienė, Žydronė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : [Baltijos kopija], 2004.
Pages:
261 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Įžangos žodis — Foreword — Teorinės komparatyvistikos problemos. Literatūra atvirame meno pasaulyje / Vytautas Martinkus ; Comparative literature. Edaphos and episteme / Jüri Talvet ; Komparatyvistika - kelias į kultūrų savivoką / Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė ; Lyginamosios literatūros istorijos atgimimas? / Aušra Jurgutienė ; Pokolonijinės teorijos ir lietuvių literatūra. Derinimo galimybės ar pavojai / Dalia Satkauskytė ; Перевод как диалог культур / Федор Федоров — Literatūros ir meno sąsajos. Funkcinės analizės principai muzikos ir literatūros kūriniuose / Rūta Brūzgienė ; Музыкальные контексты литературной "Поэмы экстаза" Александра Скрябина / Jūratė Gustaitė ; Dailės temų parafrazės Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje / Manfredas Žvirgždas ; Witoldas Gombrowiczius lietuvių moderniosios prozos fone. Teatriškumo samprata / Agnė Jurčiukonytė — Klasikinė literatūra ir jos trauka. Ženklas vietoj kūno. Eucharistijos sakramento apibrėžimas ankstyvuosiuose Lietuvos reformatų katekizmuose / Dainora Pociūtė ; Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos imitavimo būdai / Živilė Nedzinskaitė ; Lietuvos XVIII amžiaus proginė lotyniškoji literatūra. Baroko literatūrinė tradicija ir Švietimo kanonas panegirikoje / Asta Vaškelienė ; Krikščioniškosios kultūros tradicija Antano Baranausko kūryboje / Eglė Klimaitė-Keturakienė ; Ramono Marios del Valle-Inclano "Sonatos" ir Oskaro Milašiaus "Meilės įšventinimas". Du vieno mito variantai / Genovaitė Dručkutė ; Культурные и национальные стереотипы в "Войне и мире" Л.Н. Толстого / Марина Романенкова ; Antano Vienuolio "Paskenduolė" ir motyvo sklaida XIX amžiaus pabaigos-XX amžiaus pradžios Vakarų literatūroje ir mene / Jadvyga Bajarūnienė ;Kultūrų polilogas Antano Vienuolio "Paskenduolėje" / Vilija Janušauskienė ; Infemalinis groteskas Balio Sruogos memuaristikoje "Dieviškoji komedija" "Dievų miške" / Reda Pabarčienė — Šiuolaikinės literatūros akiračiai. Savage women. Female deviants in contemporary Russian, German and Lithuanian literature / Christina Parnell ; Материнская любовькак высшая ценность в лагерной лирикелитовских и русских поэтов / Danutė Klumbytė ; Tremties samprata ir literatūrinė jos reprezentacija XX amžiaus antrojoje pusėje. Lietuva ir Vokietija / Laurynas Katkus ; Intertekstualumo aspektai Henriko Radausko poezijoje ("Čiurlionis") / Birutė Meržvinskaitė ; Istorijos ir fikcijos, romantizmo ir postmodernizmo dialogai Kosto Ostrausko dramoje "Jūratė ir Kastytis" / Undinė Uogintaitė ; Vertėjas Balys Sruoga - kultūrų dialogo dalyvis / Gabija Sereikienė ; Проблемы перевода Иосифа Бродского на литовский язык / Vida Gudonienė ; Pasakos "Nauji karaliaus drabužiai" atšvaitai lietuvių poezijoje / Asta Gustaitienė.
Keywords:
LT
Istorijos mokslas / History science; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais Lietuvoje akivaizdžiai išaugo dėmesys komparatyvistinėms studijoms: leidžiami kapitaliniai Rytų-Vakarų kultūrų sąveikas tiriantys veikalai, steigiami komparatyvistikos mokslo centrai, išugdyta nauja komparatyvistų karta. Literatūros tyrinėtojai taip pat svarsto pamatinius teorinius klausimus: ką reiškia komparatyvistika šiandien, ką ji žada ateityje? Kokiu būdu lyginamoji literatūra padeda kultūros savivokai? Pastarasis klausimas tapo pagrindiniu svarstymų objektu antrojoje tarptautinėje komparatyvistikos konferencijoje, įvykusioje 2003 metų lapkričio 14-15 dienomis Vilniaus pedagoginiame universitete. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Literatūra; Lyginamoji literatūra; Literatūra; Europos literatūra; Istorija ir kritika; Literature; Comparative literature; Lithuanian literature; European literature; History and criticism.

ISBN:
9955568127
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89595
Updated:
2022-01-23 12:29:21
Metrics:
Views: 108
Export: