Reanimacijos ir intensyviosios terapdos pacientų slaugos proceso dokumentavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reanimacijos ir intensyviosios terapdos pacientų slaugos proceso dokumentavimas
Alternative Title:
Nursing process documentation in reanimation and intensive care unit
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2007, Nr. 3, p. 43-51
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dokumentacija; Dokumentavimo modelis; Intensyvi terapija; Pacientas; Reanimacija; Slaugos procesas; Documentation; Documentation model; Intensive care; Intensive therapy; Nursing process; Patient; Reanimation; Resuscitation.
Keywords:
LT
Dokumentacija; Dokumentavimo modelis; Intensyvi terapija; Pacientai / Patients; Reanimacija; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
EN
Documentation model; Documentation; Intensive care; Intensive therapy; Nursing process; Patient; Reanimation; Resuscitation.
Summary / Abstract:

LTNuo devinto dešimtmečio pradžios slaugytojo veiklos kompetencijos ribos plėtėsi ir savarankiškas slaugytojų darbas darėsi kaskart sudėtingesnis ir reikalaujantis vis daugiau žinių. Slaugos darbo kokybė priklauso nuo individualaus slaugos darbuotojo darbo bei slaugos proceso dokumentavimo, taip pat nuo slaugos rezultatų. Lietuvoje sisteminga slaugos dokumentacija dar yra naujovė, naudojami slaugos proceso dokumentai tik iš dalies atspindi paciento individualios slaugos, pagrįstos paciento poreikių tenkinimu bei jų kaitos vertinimu, taikymą. Slaugos proceso samprata turėtų skatinti slaugytojo savarankiškumą ir kūrybiškumą, padėti jam suvokti slaugos veiksmų priežastis, rezultatus, skatinti mokytis ir tobulėti. Tyrimo eigoje siekta atskleisti dvi tyrimo problemas: Kokią reikšmę reanimacijos ir intensyviosios terapijos pacientų slaugai turi slaugos proceso dokumentavimas? Ar egzistuoja atotrūkis tarp teorinio ir praktinio slaugos dokumentavimo modelio? Tyrimo tiksiąs buvo nustatyti, kokias slaugos proceso dokumentavimo formas naudoja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose yra reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai, bei pateikti slaugos proceso dokumentavimo modelį. Tyrimo objektas - slaugos proceso dokumentacija. Atliekant tyrimą buvo taikyta mokslinės literatūros analizė ir lyginamoji kiekybinė dokumentų turinio analizė. Turinio analizei tyrimo medžiaga, ty. reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugos proceso dokumentavimo formos (neužpildytos) buvo surinktos paštu ir palygintos su sukurtu teoriniu slaugos proceso dokumentavimo modeliu.Atlikus palyginamąją kiekybinę dokumentų turinio analizę tyrimo rezultatai atskleidė tokius aspektus: Lietuvos Respublikos gydymo įstaigose naudojami slaugos proceso dokumentai tik iš dalies atitinka teorinį slaugos proceso dokumentavimo modelį; slaugos proceso diegimas į slaugos praktiką bei visapusiškos (holistinės) slaugos teikimas vyksta ribotai; didžioji slaugos proceso dokumentacijos dalis skirta tik fizinės paciento būklės pokyčiams registruoti; kai slaugos istorijoje nėra visų slaugos proceso dalių, dokumentavimas neleidžia slaugytojui suvokti slaugos proceso reikšmės ir tuo pačiu gali nukentėti pacientų slaugos kokybė. [Iš leidinio]

ENAmbit of nursing activity has been expanding and self- sufficient work has been becoming more difficult and requiring increasingly new knowledge since the beginning of eighties. Quality of nursing depends on the individual work of employee and documentation of nursing process as well as results in nursing. Systematic documentation of the process is considered as a novelty in Lithuania yet, and documents of nursing only partially reflect an application of individual nursing, which is based on meeting the requirements of a patient and evaluation of their alternation. A conception of nursing should promote self- sufficiency and creativity of nurse, help him/her perceive the reasons of particular actions, their results, and promote training and perfection. Two problems were tried to educe during the research: what importance does nursing documentation have to the nursing process of patients who are under intensive care? Does a gap exist between theoretical and practical model of documentation? The goal of the research was to set forms of documentation used In the intensive care units in Lithuania and offer a model of nursing documentation. The target object of the research was nursing documentation. Theoretical analysis of scientific material and comparable quantitative analysis of the contents of documents were done during research. Material for analysis of contents, blank forms of documentation intended nursing in the intensive care units were collected per post and compared with a designed model of nursing history.Results of the research have revealed such aspects of the comparative quantitative analysis in the documentary contents: nursing documents used in Lithuania only partially reflect theoretical model of nursing documentation; implementation of nursing into practice and offering of thorough nursing proceeds partially; major part of the nursing documentation is intended to the records of alternation in physical condition of patients; whereas not all parts of nursing are being registered in the nursing documentation the records don't allow a nurse to perceive an importance of nursing, and thus quality of nursing declines. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89487
Updated:
2021-03-04 09:26:17
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: