Sąveikos reikšmė mokymo(si) procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąveikos reikšmė mokymo(si) procese
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 3-12
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos pedagoginės ir psichologinės sąveikų teorijos. Yra pateikiami jaunesniojo amžiaus vaikų socialinės sąveikos tyrimai, taikant mokymosi grupėse metodiką. Tyrime dalyvavo 32 pradinių klasių mokytojai ir 734 pradinių klasių moksleiviai iš 13 Kauno miesto ir rajono mokyklų. Vidutinis poreikių per pamoką skaičius eksperimentinėse grupėse sumažėjo nuo 24 iki 10 (statistiškai reikšmingas skirtumas •• p <0.0001), o kontrolinėse grupėse skirtumas išliko tas pats, t.y. nuo 26,7 iki 25.5. Jis nėra statistiškai reikšmingas (p>0.872). Eksperimento pabaigoje sąveika pagerėjo, ir moksleiviai mažiau trukdė mokytojus, t.y. moksleivių poreikiai (neaiškus turinys ar sąvokos, neaiškios užduotys, probleminiai klausimai, elgesio problemos, įvairūs konsultaciniai klausimai, darbo kokybės įvertinimas, mokymo priemonių trūkumas, neaiški rašyba) sumažėjo, moksleiviai išmoko patys išsiaiškinti įvairius klausimus grupėse. Moksleiviai išmoko labiau pasitikėti vienas kitu ir prisiimti atsakomybę, pareikalauti daugiau disciplinos ir tvarkos vieni iš kitų bei spręsti problemas kartu grupėje. Tyrimo rezultatai rodo, kad mokymosi bendradarbiaujant gebėjimų įvaldymas sąlygoja socialinės sąveikos pokyčius: gebėjimą priimti ir toleruoti skirtingas idėjas, padėti draugui ir t.t. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymasis bendradarbiaujant; Socialinė sąveika; Collaborative learning; Social interaction.

ENThe article analyzes theories of pedagogical and psychological interactions. Researches of social interaction of children of younger age are presented applying methodology of learning in groups. 32 primary grade teachers and 734 primary grade pupils from 13 Kaunas city and district schools participated in the research. Average number of requests during a lesson in experimental groups reduced from 24 to 10 (statistically significant difference •• p <0.0001), whereas in control groups the difference remained the same, i.e. from 26.7 to 25.5. It was not statistically significant (p>0.872). At the end of the experiment interaction improved and pupils disturbed teachers less, i.e. requests by pupils (unclear content or terms, tasks not understood, problem questions, problems with behaviour, various consultative questions, evaluation of quality of work, lack of teaching aids, unclear handwriting) reduced, pupils learned to clarify various questions in groups by themselves. Pupils learned to trust each other more and to accept responsibility, to demand more discipline and order from each other and to solve problems together in a group. Results of the research show that mastering cooperation skills during learning influence changes in social interaction: ability to accept and tolerate different ideas, to help out a friend, etc.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
  • Asmenybės vystymasis : kelias į savęs atradimą / Justinas Pikūnas, Aldona Palujanskienė. Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2000. 246 p.
  • Mokymasis bendradarbiaujant / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė. Vilnius : Garnelis, 1999. 133 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8942
Updated:
2018-12-20 22:55:33
Metrics:
Views: 46    Downloads: 14
Export: