Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas
Alternative Title:
Assurance of the effectiveness of corporate insolvency proceedings
In the Journal:
Teisė. 2020, t. 116, p. 24-35
Keywords:
LT
Nemokumas; Nemokumo procesas; Nemokumo proceso veiksmingumas.
EN
Insolvency; Insolvency proceedings; Effectiveness of insolvency proceedings.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas nemokumo proceso veiksmingumas. Naujasis Juridinių asmenų nemokumo proceso reguliavimas, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., reformavo Lietuvos Respublikos bankroto ir restruktūrizavimo procesus. Naujajame įstatyme tiesiogiai nustatyta, kad nemokumo procesas turi būti veiksmingas. Autorių nuomone, tai yra pagrindinis nemokumo proceso tikslas ir naujojo nemokumo įstatymo nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į šį tikslą. Straipsnyje analizuojamos kai kurios Juridinių asmenų nemokumo įstatymo aiškinimo problemos. Autoriai nemokumo proceso veiksmingumą analizuoja atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. birželio 20 d. direktyvą (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva), bei 2005 m. UNCITRAL bankroto įstatymų leidybos vadovą. Pirma, autorių siūlymu, ankstesnė teismų praktika, susiformavusi prieš priimant Juridinių asmenų nemokumo įstatymą, turėtų išlikti aktuali aiškinant šį aktą, taip užtikrinant teisinį tikrumą ir teismų praktikos tęstinumą. Antra, straipsnyje analizuojama Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių dėl nemokumo bylos iškėlimo apskundimo galimybė kasaciniam teismui. Juridinių asmenų nemokumo įstatyme šiuo klausimu nenurodoma tokia galimybė ir teismai turėtų laikytis ankstesnės teismų praktikos pripažįstant, kad tokie sprendimai yra galutiniai ir kasacine tvarka neskundžiami. Trečia, autoriai siūlo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatytą 60 dienų terminą taikyti tik skundams dėl procesinių sprendimų nemokumo procese. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on the effectiveness of insolvency proceedings. The new regulation of corporate bankruptcy (insolvency) proceedings (the Law on Insolvency of Enterprises), which entered into force on January 1, 2020 and reformed the bankruptcy and restructuring proceedings in the Republic of Lithuania. The new law establishes that insolvency proceedings shall be effective. The authors argue that this is a fundamental goal of insolvency proceedings and other provisions of the new law on insolvency proceedings shall be interpreted in the light of this goal. The article covers some procedural and material problems regarding the interpretation and application of the Law on Insolvency of Enterprises. The authors analyze what is the scope and content of the effectiveness of insolvency proceedings according to the Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and the Council of June 20, 2019 on preventive restructuring frameworks and the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2005). First, the authors suggest that the previous case law, which had been formed before the adoption of the Law on Insolvency of Enterprises, shall remain relevant for the interpretation of this act in order to ensure the legal certainty and continuity of the case law. Second, the article analyzes the appeal of the decisions of the Court of Appeal of Lithuania to the court of cassation regarding the commencement of insolvency proceedings. The authors found that the Law on Insolvency of Enterprises is silent on this issue, and courts shall follow the previous case law and accept that such decisions are final and the procedure of cassation is not permissible. Third, the authors suggest that the 60-day term established in Article 31(3) of the Law on Insolvency of Enterprises should be applied only to claims for procedural decisions in insolvency proceedings. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88430
Updated:
2020-10-13 09:07:14
Metrics:
Views: 78    Downloads: 6
Export: