"Bibliotheca Orientalis" Jono Krizostomo Gintilos knygų rinkinyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
"Bibliotheca Orientalis" Jono Krizostomo Gintilos knygų rinkinyje
Alternative Title:
"Bibliotheca Orientalis" the library of Jan Chrizostom Gintyllo
Keywords:
LT
Jonas Krizostomas Gintila; Katekizmas; Rankraštis; Žemaičiai; Hebrajiški rašmenys.
EN
Jonas Krizostomas Gintila; Catechism; Manuscript; Samogitian dialect; Hebrew; Characters.
Summary / Abstract:

LTŽemaičių vyskupo nominato, žodynų ir religinių raštų, rašytų hebrajų, jidiš, lenkų, lotynų kalbomis, bei žemaičių tarme hebrajų rašmenimis, autoriaus, didžiulės asmeninės bibliotekos (daugiau kaip 20 000 tomų) savininko Jono Krizostomo Gintilos vardas yra neblogai žinomas tiek istorikams ir senosios Lietuvos kultūros tyrinėtojams, tiek platesnei visuomenei. Tačiau istoriografijoje šio modernaus ekumenizmo ir žydų integracijos Lietuvos visuomenėje šalininko veikla vertinama kontroversiškai. Tebėra neatsakytų klausimų apie Gintilos švietėjiško ir kūrybinio darbo motyvus, užsakovus, įtakas, neatskleistas ilgametės jo veiklos Sankt Peterburge turinys, tikslintinos asmeninės bibliotekos komplektavimo paskatos, šaltiniai ir išsklaidymo keliai, galiausia, neturime išlikusių, saugomų (daugiausia) Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, knygų sąrašo ir gilesnių šio unikalaus rinkinio studijų paveldotyros ar knygotyros aspektu. Trumpame straipsnyje, skirtame svarbiam įvykiui - pirmajai Gintilos gausaus rankraštinio palikimo publikacijai, pamėginsime, patikslinę kai kurias biografijos detales ir veiklos epizodus Sankt Peterburge, dar kartą grįžti prie bibliotekos, tiksliau, jos orientalistinės dalies, kurią įvardijome kaip Bibliotheca Orientalis, aptarimo. Mat būtent ši rinkinio dalis buvo ir tebelieka svarbiausias šaltinis, leidžiantis pažinti Gintilos mokslinio darbo aplinką ir priemones. [Iš teksto, p. 51]

ENThe name of Jan Chrizostom Gintyllo, nominated Bishop of Samogitia, author of dictionaries and religious texts in Hebrew, Yiddish, Polish, Latin, and Samotigian, owner of a huge private library of over 20,000 volumes, is well-known both to historians, researchers of the old Lithuanian culture, and the wider public. Yet, the historiography of this progressive proponent of ecumenism and Jewish integration into the Lithuanian society is rather controversial. Many questions about motives, commissioners and influences in Gintyllo's educational and creative work are still unanswered: his lengthy stay and occupation in St. Petersburg have not been fully disclosed; his personal motivation to build up the library remains to be better researched. The same is also true of the sources and distribution of the book collection; finally, no record of his books preserved in the Lithuanian National Martynas Mažvydas Library has been conducted and investigated in terms of heritage or book history. The current article dedicated to the first publication of Gintyllo's rich heritage of manuscripts will attempt to give one more account of his library with a focus on its oriental section, named here Bibliotheca Orientalis. By shedding light on individual episodes of Gintyllo's biography or, more specifically, his life in Saint Peterburg, Bibliotheca Orientalis is seen as a major source revealing Gintyllo's research context and tools. [Extract, p. 59]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88375
Updated:
2022-01-15 20:15:20
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: