Stilistinės sovietmečio architektūros vertinimo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stilistinės sovietmečio architektūros vertinimo prielaidos
Alternative Title:
Stylistic preconditions for evaluating soviet architecture
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2006, t. 30, Nr. 3, p. 134-142
Keywords:
LT
20 amžius; Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Modernizmas / Modernism.
Summary / Abstract:

LTApžvelgdamas Lietuvos XX a. antrosios pusės (sovietmečio) architektūros raidą per stilistikos ir architektūros idėjų raidą per istorijos prizmę. Taip siekiant įvardinti šio laikotarpio architektūrinės vertės prielaidas. Prieš nagrinėjant stilistinius aspektus, atkreipiamas dėmesys į tai, kad sovietmečiu architektūros vertinimas neturėtų būti siejamas su laikotarpio politiniais vertinimais, ir į tai kad XX a. architektūros tapsmas paveldo objektu ir integravimas į šiuolaikinį miestą yra svarbi, bet problemiška šiuolaikinės miestų raidos dalis. Remiamasi prielaida, kad sovietmečio laikotarpio architektūros raidoje galima išskirti tris pagrindinius požiūrio į architektūrą būdus: socialinis realizmas, industrinis sovietmečio modernizmas ir įvairialypės XX a. antrosios pusės stilistinių – estetinių paieškų apraiškos. Laikomasi prielaidos, kad kiekvienas iš šių požiūrių bei stilistinės šiuo požiūriu įgyvendinančios priemonės turėtų būti išsaugotos, kaip autentiškas XX a. architektūros raidos kelias. Raktažodžiai: sovietmečio architektūra, architektūros istorija, paveldas, socialinis realizmas, industrinis sovietmečio modernizmas, vėlyvasis modernizmas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sovietmečio architektūra Lietuvoje; Architektūros istorija; Paveldas; Socialistinis realizmas; Modernizmas; Soviet architecture; History of architecture; Socialist realism; Modernism.

ENThe paper surveys the development of Lithuania’s architecture in the second half of the 10th c. (Soviet period) through the prism of stylistics, and the evolution of ideas of architecture through the prism of history, thus aiming to identify the assumptions for the architectural value of this period. Before embarking on analysis of the stylistic aspects, the study notes that in the Soviet period the evaluation of architecture should not be associated with political evaluations of that time, and that the becoming of the 20th-c. architecture a matter of heritage and its integration with the modern city are an important but problematic part of the present-day urban development. The paper is based on the assumption that three main approaches to architecture may be identified in the period of Soviet architecture: social realism, industrial Soviet modernism and miscellaneous manifestations of the stylistic and aesthetic searches of the second half of the 20th c. The author assumes that each of these approaches and their stylistic measures of implementation should be preserved as an authentic way of development of the 20th-c. architecture. Keywords: Soviet architecture, history of architecture, heritage, social realism, industrial Soviet modernism, late modernism.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8829
Updated:
2021-03-04 09:26:35
Metrics:
Views: 66    Downloads: 21
Export: