Mažoji architektūra kaip miestų rekreacinių želdynų socialinio gyvybingumo sąlyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažoji architektūra kaip miestų rekreacinių želdynų socialinio gyvybingumo sąlyga
Alternative Title:
Objects of small architecture as condition of social viability of urban recreational greenery
In the Journal:
Miestų želdynų formavimas [Formation of urban green areas]. 2012, Nr. 1 (9), p. 82-94
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Laisvalaikis / Leisure; Liaudies menas / Folk art; Parkai / Parks.
Summary / Abstract:

LTMiestų rekreacinių želdynų mažosios architektūros objektai – pagrindinė jų socialinio gyvybingumo sąlyga, nes jie sąveikaudami su kitais aplinkos komponentais ir elementais žaliosiose erdvėse atlieka estetinę kompozicinę (želdyno erdvinės struktūros formavimo), ergonominę (želdyno pritaikymo įvairiai rekreacinei veiklai: pažintinei, pramoginei, sportinei ir kt.), vietos tapatumo sukūrimo ir išsaugojimo bei ekologinę aplinkosauginę funkcijas. Lietuvos miestų rekreaciniuose želdynuose mažosios architektūros objektų trūksta, jie prastai prižiūrimi ir nerenovuojami, nauji objektai – dažnai tipiniai, nevisiškai įvertinantys kontekstualumo ir savitumo aspektus, ekologinius reikalavimus. Straipsnio tikslas – palyginus Lietuvos ir užsienio žaliųjų viešųjų erdvių tvarkymo pavyzdžius bei įvertinus visuomenės poreikius, nustatyti miestų rekreacinių želdynų mažosios architektūros objektų projektavimo kriterijus, svarbius šių miesto erdvių socialiniam gyvybingumui – optimaliam naudojimui ir darniai erdvinei raiškai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikio zonos; Mažoji architektūra; Parkai; Parkai; Rekreacinis želdynas; Socialinis gyvybingumas; Socialinis matomumas; Park; Recreational greenery; Small architecture; Social viability.

ENObjects of small architecture in areas of urban recreational greenery are the main condition of their social viability. They interacting with other environmental components and elements of green spaces perform aesthetic compositional (formation of greenery spatial structure), ergonomic (adjusting of greenery for various recreational activities: cognitive, entertaining, sports and etc.), creation and protection of place identity and ecological functions. There is a lack of objects of small architecture in the areas of Lithuanian urban recreational greenery. They are poorly maintained and unrenovated. New objects are often standard, without taking into account aspects of contextuality and specificity, ecological requirements properly. The aim of the article is after comparison of management models of Lithuanian and foreign public green spaces and assessment of society needs to establish design criteria of objects of small architecture in urban recreational green spaces important to their social viability – optimal usage and harmonious spatial expression. [From the publication]

ISSN:
1822-9778; 2029-4549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88073
Updated:
2020-12-17 20:26:04
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: