Sinkretizmo problema atskirų epochų bei kultūrų sandūroje: dalykiškas žvilgsnis į haidegerišką būtį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sinkretizmo problema atskirų epochų bei kultūrų sandūroje: dalykiškas žvilgsnis į haidegerišką būtį
Alternative Title:
Problem of syncretism in the fusion of epochs and cultures: a rational approach to Heidegger’s ontology
Keywords:
LT
Būtis; Filosofija / Philosophy; Informacija; Kelias; Laikas; Materija; Nematerialumas; Tikėjimas / Faith; Tvarka.
EN
Being; Veikiamoji galia (jėga).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje parodoma pastarųjų dešimtmečių gamtamokslio žinių svarba nūdienos žmogaus sąmonėje kuriamam pasaulėvaizdžiui. Teigiama, jog jei nėra atitinkamai suformuluotos bei įsisavintos materialumo ir nematerialumo sąvokos, neišvengiamai atsiranda problema, iškeliant esminius klausimus, kurie aprėpia būties bei tikrovės sampratas, žmogaus ir pasaulio santykius, Rytų ir Vakarų kultūrų skirtumus. Problema neatsiejama nuo filosofinių materializmo ir idealizmo išsamesnių sąvokų. Atsižvelgiant į tai, kad materializmas suponuoja materialų pasaulio vaizdinį ir tai, jog nuo Demokrito laikų materialaus pasaulio veikimas grindžiamas mechanistiniu principu, straipsnyje teigiama, jog nūdienoje iškyla būtinybė materiją bei jos sąveikavimo principą apibrėžti šiandieninio gamtamokslio žinių kontekste. Visatos materialios tikrovės apibrėžties dėka ir tuo pačiu mokslui siekiant tikrovę apibrėžti objektyviai, parodoma, kaip gimsta prioritetinė materijos atžvilgiu nematerialumo sąvoka. Ji leidžia „būtį“ tyrinėti trimis aspektais - religiniu, filosofiniu ir gamtamoksliniu - iškeliant atitinkamus teiginius.Religiniame aspekte teigiama nematerialaus Dievo - Kūrėjo samprata (bei parodoma, kad Dievo dvasinės apibrėžtys pasaulio religijose atrandamos žmogaus dvasinių savybių dėka), filosofiniame - pagrindžiamas nepriklausomas nuo žmogaus sąmonės pirminio Intelekto egzistavimas, o gamtamoksliniame aspekte, remiantis tam tikrais mokslo eksperimentiniais faktais (ypač fotonų sietimi, kvantiniu susietumu), - teigiamas antgamtinės jėgos (kaip išorinės jėgos gamtos atžvilgiu) sampratos pagrįstumas. Parodoma, kaip šiuolaikinio žmogaus sąmonė tampa pajėgi sukurti vaizdinį, atitinkantį šiandienines gamtamokslio žinias ir tokiu būdu pagrįstai paneigti naująją vakarietišką materialistinę - panteistinę sampratą, kurioje dvasios ir materijos sąveikavimą bandoma paaiškinti mechanistiniu principu ir energijos tvermės dėsniu. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the importance of the knowledge of natural science for the contemporary worldview created in human conscience. The author maintains that if there is no accordingly stated and reclaimed notion of materiality and immateriality, an unavoidable problem arises which poses substantial issues that include the conception of reality, relations of human and the world, differences between Eastern and Western cultures. The problem is inherent in more comprehensive philosophical notions of materialism and idealism. Taking into account that materialism presupposes material view of the world and that since the times of Democritus the operation of material world is based on mechanistic principles, the author notes that today there is a necessity to define the matter and its interaction principle in the context of contemporary knowledge of natural science. Thanks to the definition of the universes material reality and the endeavours of science to objectively define the reality, the author presents how the notion of immateriality, in priority as regards to the matter, is created. It allows researching the “being” in three aspects: religious, philosophical and natural science, raising respective propositions.Religious aspect states the notion of immaterial God the Creator (and shows that Gods spiritual definitions in world religions are discovered thanks to human spiritual attributes), philosophical aspect justifies the being which is independent from primary Intellect of human consciousness, and natural science aspect, based on postulate “solution” of certain physical phenomena (especially it concerns the photon link), states the validity of the conception of supernatural power. The article shows how contemporary human consciousness becomes able to create an image corresponding to the knowledge of natural science and in this way able to reasonably disprove the new western materialistic-pantheistic conception, which tries to explain the interaction of spirit ant matter by mechanistic principle and energy conservation law. [From the publication]

Related Publications:
Sinergetinio pasaulėvaizdžio kontūrai: (filosofiniai ir moksliniai aspektai) / Saulius Kanišauskas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 447 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87478
Updated:
2022-01-14 16:23:05
Metrics:
Views: 13
Export: