Problem of pupils’ motivation and possibilities for solving it.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problem of pupils’ motivation and possibilities for solving it
In the Book:
Bildungsreform als Lebensreform. Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 165-174. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 13)
Summary / Abstract:

LTMotyvacija yra procesas, kuris skatina individą siekti jam svarbių tikslų. Nurodoma, kad mokinio motyvaciją lemia daugelis veiksnių, pradedant "vidiniu" susidomėjimu ir baigiant bausmės baime. Pati pastoviausia motyvacija yra susijusi su žmogaus identiškumo raida, jo vertybių sistema bei prasmingumo suvokimu. Straipsnyje nagrinėjama mokinių motyvacijos problema. Tyrimu siekta išsiaiškinti mokymosi motyvacijos probleminius aspektus, atskleisti veiksnius, kurie įtakoja moksleivių, besimokančių miesto ir kaimo mokyklose, mokymosi motyvaciją bei pateikti rekomendacijas, kaip reikėtų keisti ugdymo procesą siekiant padidinti mokinių motyvaciją. Tyrimo tikslais buvo atlikta literatūros ir dokumentų analizė, taikyti klausimynai, interviu, stebėjimai ir kiti duomenų rinkimo būdai. Straipsnyje yra pateikiama mokinių atsakymų apie jų mokymosi motyvaciją įtakojančius veiksnius analizė, gauti duomenys lyginami su kitų tyrimų rezultatais. Teigiama, kad motyvacija yra svarbiausias veiksnys, kuris lemia mokinių mokymosi sėkmę, padeda vystyti saugumo prieraišumo, pasiekimų poreikių principus. Nustatyta, kad miestų, rajonų centrų ir kaimų mokyklose veikia tie patys motyvacijos veiksniai, bet skirtingais laipsniais. Mokinio mokymosi pasiekimai priklauso nuo to, ar yra patenkinti jo motyvaciją lemiantys poreikiai. Mokytojai gali sustiprinti mokinių motyvaciją stengdamiesi juos geriau pažinti, skatindami juos atrasti prasmę, kurdami bendradarbiavimo atmosferą, skirdami daugiau individualaus dėmesio kiekvienam mokiniui.Reikšminiai žodžiai.

ENMotivation is a process that stimulates an individual to reach for goals important to him/her. There is an opinion that the motivation of schoolchildren depends on various factors: from the “inner” interest to the fair for punishment. The most permanent motivation is such that relates to the development of human identity, the system of values, and the understanding of his/her sense. The article analyses the motivation of schoolchildren. The research aims to identify problem aspects of motivation to study, disclose factors that influence motivation to study in city and village schools, and deliver recommendations how the education process should be changed in order to develop the motivation of schoolchildren. For the purpose of the research, literature and documents analysis, questionnaire, interview, monitoring, and other research methods were used. The article presents the analysis of schoolchildren’s responses to the questions about factors influencing their motivation; data obtained are compared with the results of the research. The work maintains that motivation is the most important factor to successful studying; it helps to develop the principles of safety, affection, and the need for achievements. The research indicated that schoolchildren in city, regional, and village schools are driven by the same motivation factors but at different extend. Learning achievements of schoolchildren depend on a fact whether they satisfy their motivation needs. Teachers can strengthen motivation of schoolchildren aiming to know them, stimulating them to find the meaning, creating the atmosphere of cooperation, and paying more individual attention to each child.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8720
Updated:
2013-04-28 16:49:24
Metrics:
Views: 20
Export: