Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaard’o egzistencinės krizės filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvės ir pasirinkimo sampyna Søreno Kierkegaard’o egzistencinės krizės filosofijoje
Alternative Title:
Tangle of freedom and choice in Søren Kierkegaard’s existentialism crisis philosophy
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2015, 82, p. 68-78
Keywords:
LT
Kierkegaard’as; Egzistencija; Tikėjimas; Laisvė; Pasirinkimas.
EN
Kierkegaard; Existence; Faith; Freedom; Choise.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas egzistencializmo pirmtako Søreno Kierkegaard’o filosofijos idėjų analizei. Straipsnyje keliamos ir įvairiais aspektais nagrinėjamos asmens laisvės ir vidinio egzistencinio pasirinkimo problemos. Pirmoje dalyje, pateikiant tris Kierkegaard’o išskirtas žmogaus gyvenimo kelio pakopas, parodoma, kad Kierkegaard’ui laisvė nėra neišvengiama žmogaus būties tikrovė ar duotybė, bet egzistencinė galimybė ir siekiamybė, kurios esmė – nuolatinis aukštesnės būties formos pasirinkimas ir asmens tobulėjimas. Racionalistinės Vakarų metafizikos suformuota pasaulėžiūra ir moralė, šio mąstytojo akimis žvelgiant, nuasmenina ir įkalina žmogų, todėl Kierkegaard’as iš religinės ir egzistencinės pasaulėžiūros pozicijų ragina pajusti ir suvokti laisvę per tikėjimo patirtį Dievo akivaizdoje. Antroji straipsnio dalis skirta aptarti laisvės ir Dievo santykį.Autentiškas ir didžiai asmeninis tikėjimas čia atveria tiesioginį santykį su Dievu, per kurį individas išlaisvinamas ir iškeliamas aukščiau racionalaus proto reikalavimų ir visuotinės moralės normų. Tad autentišką laisvę išgyvename tik apsispręsdami teigiamai savo Kūrėjo atžvilgiu. Iš čia kyla esminė straipsnio išvada, kad laisvės problema subjektyvistinėje Kierkegaard’o egzistencinės krizės filosofijoje glaudžiai siejama su tikėjimu, kurio atžvilgiu atsiskleidžia laisvės esmė, jos vertė, tikslas ir išsipildymas žmogaus egzistencijoje. [Iš leidinio]

ENPurpose of this article is to analyse the philosophical ideas of a famous existentialism father Søren Kierkegaard. Different aspects of individual liberty and inward choice problems are raised and investigated in this article. The first part of this paper shows that human freedom for Kierkegaard is not an inevitable human being reality but rather an existential aim and the essence of freedom is comprehended as a permanent perfection of a personality while presenting three human life stages. The second part of the paper discusses the ratio between the individual liberty and God. An authentic and deep personal faith in Kierkegaard’s philosophy discloses a direct relationship with God, through whom the person is released and uplifted over a rational mind and the principles of universal moral norms. We could experience the authentic personal freedom only choosing to live in harmony with God. From this point the main conclusion of this article arises that the individual liberty problems in Kierkegaard’s existentialism crisis philosophy are deeply interconnected with faith and in this light the essence of freedom, its aim and fulfilment in the existence of human being. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Neklasikinės ir postmodernistinės filosofijos metamorfozės / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Meno rinkos agentūra, 2010. 647 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87159
Updated:
2021-03-07 13:08:02
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: