Antanas Skeivys ir griūvantys carizmo pamatai Renave

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antanas Skeivys ir griūvantys carizmo pamatai Renave
In the Book:
Renavas / sudarytojai A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. P. 183-189
Keywords:
LT
Antanas Skeivys; Renavas; Knygnešiai; Biografijos.
Summary / Abstract:

LT„1905 m. judėjimo metu renaviškiai buvo aktyvus. Buvo sakomos liet. prakalbos, ruošiami mitingai; gyventojai raginami neklausyti rusų valdžios ir nemokėti mokesčių. Išvaikyta valsčiaus valdyba, sunaikinti Rusijos carų portretai, išrinkti nauji valsčiaus vadovai. Pasibaigus revoliuciniam sąjūdžiui, revoliucininkai buvo gaudomi. Didžiausias kaltininkas A.Skeivys tik 1910 m. buvo sugautas (provokatoriaus rusų žandarams išduotas). Jis buvo smarkiai kumštimis ir šautuvų buožėmis mušamas, vadžiomis surištas, Telšiuose kalintas. Nors didesnės bausmės užtarėjų dėka išvengė, buvo paleistas, tačiau, sveikatos nebeatgavęs, 1914 m. mirė" [Kviklys B. 1991.P.403]. Tai - apie XIXa. pabaigos - XX a. pradžios Renavo simbolį Antaną Skeivį, knygnešį, lietuviškos spaudos platintoją, reikšmingą Renavo apylinkių švietėją ir kultūrininką, vieną iš 1905 m. revoliucijos vadų Renave bei Židikuose. Kaimynystėje gyvenęs Feliksas Gedutis, praėjus ketveriems metams po Antano Skeivio mirties, rašė apie jį kaip apie pavyzdį visai Renavo apylinkei, vadino jį šviesos nešėju ir pirmu apaštalu: „Spaudos uždraudimo laikais pas jį kiekvienas renaviškis gavo lietuviškų knygučių bei laikraščių iš užsienio. <...>Reakcijai užsiviešpatavus ilgai slapstėsi nuo kazoko nagaikos, vėliau pateko jų rankosna - ir laukė sunkaus kariško teismo, tik jo kruvinai uždirbtas rublis suminkštino vyriausybės širdį - gavo sunkaus kalėjimo <...>mėnesį" [Gedutis F. 1918]. [P. 183]

ISBN:
9986571715
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87102
Updated:
2022-01-24 19:30:06
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: