Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Pacientų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Pacientų požiūris
Alternative Title:
Most common factors that determine the quality of primary health care. Patients attitude
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 56-64
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Sveikata / Health; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – įvertinti pacientų požiūrį į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus miesto poliklinikoje. Atlikta pacientų apklausa. Apklausoje dalyvavo 187 pacientai. Tyrimui panaudota autorių parengta anketa. Vertinti tiriamųjų sociodemografiniai duomenys, paslaugų kokybei vertinti klausimai sugrupuoti į 4 dalis: 1) paslaugų organizavimas ir kokybė; 2) techninė paslaugų kokybė; 3) išorinis efektyvumas ir 4) funkcinė slaugos kokybė. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS ir Microsoft Office Excel programas. Skaičiuota procentinė duomenų išraiška, aritmetinis vidurkis, imties standartinis nuokrypis (SN), t-testas nepriklausomoms imtims ir Spearman koreliacijos koeficientas ranginiams kintamiesiems. Ryšiai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05. Darbo rezultatai ir išvados. Dažniausi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (PASP) pasirinkimo kriterijai buvo: patogumas – arti gyvenamosios vietos (39 proc.); kokybiškos paslaugos (21,4 proc.); artimųjų ir pažįstamų rekomendacijos (20,9 proc.). Didžioji dalis respondentų (70,6 proc.) lankytis PASP įstaigoje rekomenduotų artimiesiems ir šeimos nariams. Pacientai gerai ir labai gerai vertino gydymo (80,7 proc.) ir slaugos paslaugų kokybę (76,5 proc.), skirdami jai aukštesnius balus. Ir medicinos, ir registratūros darbuotojų paslaugas gerai ir labai gerai vertino beveik du trečdaliai respondentų, atitinkamai 73,8 proc. ir 70 proc. apklaustųjų. Daugiausia jų buvo patenkinti tvarkinga ir tinkama personalo apranga (92 proc.), jautrumu, atidumu (91,4 proc.), kompetencija (81,2 proc.), procedūrų kokybe (81,2 proc.) ir skyrė daugiausia balų (nuo 4,22 iki 4,0 balo).Trečdalis buvo nepatenkinti, kad pas gydytoją negali patekti tinkamu laiku ir greitai (34,8 proc.), penktadalis (23 proc.) iškilusių problemų negalėjo išspręsti per kuo trumpesnį laiką. Trečdalio pacientų nuomone (33,7 proc. ir 31,5 proc.), slaugytojai jų neinformuoja apie sveiką mitybą ir vaistų šalutinį poveikį, nepakankamai skiria individualaus dėmesio (29,4 proc.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pacientų lūkesčiai; Paslaugų kokybės vertinimas; Pirminė sveikatos priežiūra; Sveikatos paslaugų kokybė; Evaluation of cervice quality; Evaluation of service quality; Patient expectations; Primary health care; Quality of health cervices; Quality of health services.

ENWork purport: to evaluate patients‘ attitudes towards services provided by primary personal health care institution. Material and methods: the study was performed in one outpatient clinic in Vilnius. 187 patients participated in a survey. A questionnaire prepared by the authors was used for the reserch. Socio- demographic data of subjects were evaluated, questions of quality of service issues were divided in 4 parts: 1) organization and quality of services, 2) technical quality of services, 3) external efficiency, and 4) functional quality of nursing care. Statistical analysis of data was completed using programs of SPSS and Microsoft Office Excel. Were calculated percentage of data, arithmetic mean, standarts deviation of the sample (SD), t-test for independent samples, Spirmen‘s correlation coefficient for rank variables. Connections were considered statistically significant when p<0,05. Results and conclusions: the most common criteria for choosing an institution providing primary personal health care were: comfort – close to the residence (39 percent), quality service (21,4 percent), recommendations of relatives and acquaintances (20,9 percent). Patients evaluated as well and very good the quality of treatment (80,7 percent) and nursing care (76.5 percent) and gave them higher scores. Almost two thirds of the respondents evaluated as well and very good both medical services and receptionists‘ work, according as 73,8 percent and 70 percent of the respondents. The most of them were satisfied with the neat and appropriate clothing of staff (92 percent), sensitivity, mindfulness (91,4 percent), competency (81,2 percent), quality of procedures (81,2 percent) and scored the most points (from 4,22 to 4 scores).The third weren’t satisfied that couldn’t get an appointment with a doctor on time and quickly (34,8 percent), one-fifth (23 percent) complained that in case of a problem it’s not solved in a short time. According to third’s opinion nurses didn’t inform them about a healthy diet and side effects of the drugs (33,7 percent and 31,5 percent), 29,4 interviewees are missing individual attention of nurses. [From the publication]

DOI:
10.35988/sm-hs.2020.008
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86975
Updated:
2021-02-25 09:43:12
Metrics:
Views: 67    Downloads: 11
Export: