Veiksniai įtakojantys studentų verslumo ugdymą inžinerinėse studijose. Palyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksniai įtakojantys studentų verslumo ugdymą inžinerinėse studijose. Palyginamoji analizė
Alternative Title:
Factors affecting students 'entrepreneurship education in engineering studies. Comparative analysis
In the Journal:
Keywords:
LT
Inžinerinės studijos; Personalistinė vilties pedagogika; Studentai; Tyrimo metodologija; Verslumas; Verslumo gebėjimai; Verslumo ugdymas.
EN
Engineering studies; Entrepreneurial skills; Entrepreneurship; Entrepreneurship education; Methodological outlines; Personalistical pedagogics of hope; Students.
Summary / Abstract:

LTVerslumo ugdymo ir mokymosi plėtros svarba akcentuojama europiniuose ir nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose. Europos jaunimo paktas, priimtas atsižvelgiant į Europos visuomenės senėjimą ir Lisabonos strategijos nuostatą sukurti konkurencingą ūkį, Europos užimtumo strategiją, Jaunimo užimtumo iniciatyva (YEI) ir Socialinės įtraukties strategiją, studento verslumą laiko pagrindiniu užimtumo, integracijos ir socialinės pažangos veiksniu, kurį būtina skatinti. Todėl siekiant išvengti netolygios Lietuvos ekonomikos plėtros, ypač svarbu skatinti jaunimo verslumą. Kaip teigiama ES Veiksmų plane „Verslumas 2020“, siekiant, kad Europos ekonomika augtų ir užimtumo lygis vėl didėtų, Europai reikia daugiau verslininkų. Verslumas – tai žmogaus ir visuomenės gebėjimas kurti ir plėtoti verslą bei inovacijas, atrasti naujas galimybes, mokėjimas realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę. Vienas iš plano ramsčių – verslumo ugdymo ir mokymo plėtra. Verslumas yra labai paveiki ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė: ji sukuria naujas įmones ir darbo vietas, atveria naujas rinkas ir skatina įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų. Verslumas yra pagrindinė Europos sistemos formuojama kompetencija ir veiksmas pagal naujausią Komisijos švietimo persvarstymo komunikatą. [Iš leidinio]

ENEuropean youth pact that was adopted paying attention to the ageing of European society and the provision of Lisbon strategy to develop competitive economics, European employment strategy and Social involvement strategy, maintains student enterprise as the main factor of employment, integration and social progress, and it should be promoted. In order to avoid the uneven development of Lithuanian economy, it is very important to stimulate the youth enterprise. In the article the concept of entrepreneurship is defined. Factors with the greatest influence on students‘ entrepreneurship education are analyzed and a comparative analysis for 2016 and 2020 years research was performed. The research and comparative analysis results of student entrepreneurship training possibilities in non-university studies are presented. [From the publication]

ISSN:
2029-9303
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86780
Updated:
2021-02-02 19:05:37
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: