Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Italų kalba / Italian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai
Alternative Title:
Ecumenical Council of Trent (1545-1563) and the culture of Lithuania
Editors:
Aleksandravičiūtė, Aleksandra, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009.
Pages:
471 p
Series:
Religinės kultūros paveldo studijos; 2
Notes:
Bibliografija išnašose; asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Introduction — Gianfranco Ravasi. Greeting Address to the Participants of the Conference / Sveikinimo laiškas konferencijos dalyviams — I. Tridentas ir katalikiškasis pasaulis / Trent and the caltholic world. Uwe Michael Lang. Tamquam cor in pectore: The Eucharistic Tabernacle Before and After the Council of Trent / Tamquam cor in pectore: tabernakulio kilmė ir raida po Tridento susirinkimo ; Alex Stoch. Jüngling oder Taube? Eine Nachtridentinische Kontroverse um die Darstellung des Hl. Geistes / Jaunuolis ar balandis? Potridentinė diskusija Šv. Dvasios atvaizdų klausimu ; Lydia Salviucci Insolera. L'arte cristiana e l'influsso dei trattati d'arte dopo il Concilio di Trento / Meno traktatų įtaka krikščioniškajai dailei po Tridento susirinkimo — II. Tridento dvasia Abiejų Tautų Respublikoje: žmonės, vietos, regionai / The spirit of Trent in the Polish-Lithuanian Commonwelth: people, places, regions. Alojzy Szorc. Biskup wileński Walerian Protaszewicz Szuszkowski we współpracy z biskupami warmińskimi Stanisławem Hozjuszem i Marcinem Kromerem w dziele potrydenckiej odnowy Kościoła / Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus Šuškovskio bendradarbiavimas su Varmijos vyskupais Stanislovu Hozijumi ir Martynu Kromeriu potridentinio Bažnyčios atnaujinimo darbe ; Dalia Vasiliūnienė. Žemaičių Kalvarija katalikiškosios reformos kontekste / The Calvary of Samogitia in the Context of the Catholic Reform ; Rūta Kaminska. Construction History of Krāslava St. Louis Church in the Historical and Artistic Context of the Region / Kraslavos Šv. Liudviko bažnyčios statybos istorija regiono istoriniame ir meniniame kontekste ; Ewa Kocój. Koronowane wizerunki maryjne z pogranicza polsko-litewskiego. Z historii zwyczaju w XVII-XIX wiekach / Karūnuotieji Lietuvos ir Lenkijos paribio Švč. Mergelės Marijos paveikslai. Iš XVII-XIX a. papročio istorijos ;Piotr Chomik. Przemiany religijności wyznawców Kościoła prawosławnego na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego od drugiej połowy XVI wieku do połowy XVII wieku / Pamaldumo permainos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Stačiatikių Bažnyčioje XVI a. II pusėje - XVII a. viduryje — III. Pamokslavimo ir dvasininkijos reformos Abiejų Tautų Respublikoje / The reforms of homiletics and clergy in the Polish-Lithuanian Commonwelth. Viktorija Vaitkevičiūtė. Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo nutarimai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškas Baroko pamokslas / The Decrees of the Council of Trent and the Baroque Catholic Sermon in the Grand Duchy of Lithuania ; Andrzej Kopiczko. Kaznodziejstwo i nauczanie religii w diecezji warmińskiej po reformie trydenckiej / Pamokslavimas ir tikėjimo mokymas Varmijos vyskupijoje po Tridento reformos ; Liudas Jovaiša. Castus, doctus, diligens, devotus: tridentinio sielovadininko formavimas(is) Žemaičių vyskupijoje / Castus, Doctus, Diligens, Devotus: the Formation of Tridentine Parish Priest in the Diocese of Samogitia ; Wioletta Pawlikowska. Konkubiny w życiu prałatów i kanoników wileńskich w XVI-XVII wieku. Uwagi o recepcji uchwał Soboru Trydenckiego w Wielkim Księstwie Litewskim / Konkubinos Vilniaus prelatų ir kanauninkų gyvenime XVI-XVII a. Pastabos apie Tridento susirinkimo nutarimų recepciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje — IV. Tridentas ir programinės Lietuvos kultūros permainos / The Trent and the Lithuanian culture. Jūratė Trilupaitienė. Lietuvos bažnytinės muzikos pokyčiai Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo šviesoje / The Changes in Lithuanian Sacred Music in the Light of the Council of Trent ; Gražina Marija Martinaitienė. Lietuvos katalikų bažnyčių paramentai iki ir po Tridento / Pre-Tridentine and Post-Tridentine Paraments in Lithuanian Catholic Churches ;Aleksandra Aleksandravičiūtė. Simbolinės potridentinio altoriaus dekoro prasmės / Symbolic Meaning of the Post-Tridentine Décor of the Altars — V. Tridento atbalsiai vaizduojamojoje dailėje / Posttridentine echoes in the figurative arts. Aušra Vasiliauskienė. Jėzaus kūdikystės istorija Lietuvos Baroko dailėje: ikonografinis aspektas / History of Jesus Childhood in Lithuanian Baroque Art: Iconographic aspect ; Sigita Maslauskaitė. Karalaičių reforma: šv. Kazimieras tarp šventųjų valdovų XVII a. jėzuitų leidiniuose / The Reform of the Princes: St. Casimir among the Saint Rulers in the 17th Century Jesuit Publications ; Rūta Janonienė. Potridentinių idėjų atspindys Vilniaus bernardinų konvento tapybos ciklo paveiksluose / Reflection of Post-Tridentine Ideas in the Painting Cycle of Bernardine Convent in Vilnius ; Asta Giniūnienė. Bernardinų įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą XVIII a. vid. - XIX a. vid. / Contribution of the Bernardines to the Spread of the Way of the Cross in the mid-18th - mid-19th century ; Dalia Klajumienė. Religiniai XVIII-XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje / Religious 18th-19th Century Pictures on Glass in Lithuania — Asmenvardžių rodyklė / Index of Names — Vietovardžių rodyklė / Index of Places.
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Menas / Art; Religija / Religion; Religinė muzika / Religious music; Religinis menas / Religious art; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Bažnyčios susirinkimai ir sinodai; Tridento susirinkimas; Religija ir kultūra; Katalikų Bažnyčia; Menas; Sakralinė dailė; Bažnytinė muzika; Lithuania; Councils and synods; Council of Trent; Religion and culture; Catholic Church; Art; Sacred art; Church music.

ISBN:
9789955868163
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85810
Updated:
2022-01-18 17:46:04
Metrics:
Views: 102
Export: