Ketvirtų-penktų klasių matematikos turinys moksleivių adaptacijos kontekste.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtų-penktų klasių matematikos turinys moksleivių adaptacijos kontekste
Alternative Title:
Content of fourth-fifth class mathematics in the context of students’ adaptation
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 111-115
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTMokiniai, žinias pradėję įsisavinti pradinėje mokykloje, šį procesą tęsia pagrindinėje mokykloje. Šiuo laikotarpiu iškyla ne tik matematikos mokymo metodikos, bet ir matematikos turinio perimamumo bei mokinių turimų matematikos pasiekimų lygio realizavimo dalykinėje sistemoje problemos. Šiame straipsnyje matematikos turinio atžvilgiu išnagrinėtos ketvirtos klasės matematikos vadovėlio „Matematikos pasaulyje“ dvi dalys (488 uždaviniai) ir keturi pratybų sąsiuviniai (787 uždaviniai) bei penktos klasės rinkinys „Matematika ir pasaulis“ (1101 uždavinys). Lyginamoji analizė parodė, kad turinio atžvilgiu penktos klasės matematika yra nuosekli ir logiškai išplaukianti iš pradinės mokyklos matematikos. Pradinėje, kaip ir pagrindinėje, mokykloje mokiniai mokosi matematiškai mąstyti, tirti realias situacijas, lavina ir mokosi naujų aritmetikos, geometrijos, matavimų, statistikos žinių, mokėjimų ir įgūdžių. Penktos klasės vadovėlyje daugiau taisyklių, aiškinančių, kaip atlikti vienus ar kitus veiksmus bei apskaičiuoti dydį, nei jų yra ketvirtos klasės vadovėlyje. Mokytojams, dirbsiantiems penktoje klasėje, reikėtų stebėti ir net pravesti kelias pamokas ketvirtoje klasėje. Tai padėtų geriau susipažinti su ketvirtos klasės ugdymo programomis, matematikos vadovėliais bei kitomis papildomomis matematikos mokymo priemonėmis. Savo ruožtu pradinių klasių mokytojus mokslo metų pradžioje būtų labai naudinga pakviesti į pamokas stebėti savo buvusių ugdytinių dalykinę (žinoma, ir pedagoginę psichologinę) adaptaciją penktoje klasėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokomasis turinys; Matematikos mokymas; Matematikos vadovėliai.

ENThe students who start acquiring new know-how in elementary school tend to continue the process in the basic school. In the period, problems arise in the mathematics teaching methods and the transfer of math contents, as well as realisation of students’ level of math achievements in the subject system. The article provides content analysis of two parts (488 tasks) of the fourth-class mathematics textbook “Matematikos Pasaulyje” and four exercise books (787 tasks) and the five-class kit “Matematika ir Pasaulis” (1,101 tasks). Comparative analysis has shown that in terms of content fifth-class mathematics is consistent and consequential from elementary mathematics. In elementary and basic school, students learn mathematical thinking, solution of actual situations, develop and learn new arithmetic and geometric measurements, statistics, capacities and skills. As compared with the fourth-class materials, fifth-class textbook contains more rules that explain performance of certain actions and calculation of quantities. Fifth-class teachers should observe or even teach a few lessons in the fourth class. This would provide better understanding of fourth-class teaching programmes, mathematic textbooks and other auxiliary mathematics teaching aids. On the other hand, it would be useful to invite elementary teachers to lessons of their former students to observe their adaptation in the fifth grade.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Paradigminė dimensija pagrindinės mokyklos matematikos didaktikoje / Nijolė Cibulskaitė. Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 151-198.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8514
Updated:
2018-12-20 22:53:20
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: