Novel approach to learning

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Novel approach to learning/teaching grammar
Alternative Title:
Naujo metodo taikymas mokant(is) gramatikos
Keywords:
LT
Inovatyvūs mokymo(si) metodai; Gramatika; Dainos; Pagreitintas mokymas(is); Tyrimai; Mykolo Romerio universitetas.
EN
Novel approaches to learning/teaching; Grammar; Singing; Accelerated learning; Research; Mykolas Romeris University.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje nėra išsamiai aprašyta, kaip taikyti dainas mokant(is) gramatikos aukštosiose mokyklose. Pagrindinės priežastys, dėl kurių atliktas šitas tyrimas, buvo sutrumpinta mokymo(si) trukmė Teisės ir penitencinės veiklos studijų programos studentams (3 kreditai vietoje buvusių 6, t.y. 81 val.), motyvacijos mokytis trūkumas, silpnos anglų kalbos gramatikos žinios. Tyrimo objektas - dainų taikymas gramatikos mokymui(si) anglų profesinės kalbos pratybose. Pagrindinė darbo hipotezė: naujas požiūris į gramatikos mokymą(si) per dainas suteikia galimybę išmokti (išmokyti) gramatikos greičiau, nei mokant(is) tradiciniu būdu. Tyrimų tikslas: 1) nustatyti studentų požiūrį į netradicinį gramatikos mokymą(si) ir 2) remiantis studentų savianalizės duomenimis nustatyti šio metodo naudingumą mokant gramatikos universitetinėse studijose. Tyrime dalyvavo 35 Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto teisės ir penitencinės veiklos studijų programos pirmo kurso studentai, studijuojantys specialybės anglų kalbą. Tuo tikslu buvo sukurtos specialios apklausos anketos, parengtos pagal mokslinius anketų sudarymo reikalavimus. Respondentų atsakymai buvo vertinami pagal penkių balų Likerto skalę. Gauti duomenys statistiškai apdoroti naudojant SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programinį paketą. Rezultatai parodė, kad studentai palankiai vertina netradicinį gramatikos, ypač laikų, mokymą(si) universitetinėse studijose.Studentų savianalizės duomenys rodo, kad 28 % besimokančiųjų pagerino savo gramatikos žinias. Atsakymų patikimumas buvo įvertintas suskaičiavus Cronbach'o Alpha koeficientus, kurie viršija 0,7. Pagal teoriją tai reiškia, kad patenkinama patikimumo sąlyga. Pearsono koreliacijos koeficientų reikšmingumo lygis yra lygus 0,01. Kitaip tariant, rezultatų tikimybė lygi 99 %. Todėl galima daryti išvadą, kad ištirti ryšiai nėra atsitiktiniai. [Iš leidinio]

ENInnovations in English teaching often concern grammar. There have been two approaches to instruction - focus on forms or focus on meaning. A novel way of learning / teaching grammar is to apply listening to songs. Lately songs have been included in course books and have become one of very useful teaching aids. There are a number of activities a teacher can develop when using songs in his or her class. As most teachers find out, students love listening to music in the language classroom. The use of songs in language classrooms provides many advantages. Listening to English music can help enhance students' vocabulary, hearing capacity, fluency, grammar, and pronunciation. Learners enhance their pronunciation from using the songs and rhyme while subconsciously processing the grammatical structures. Most students are highly motivated by song-based activities, which they perceive to be fun. Students of all ages, who have English as their second language (L2), learn English grammar better through singing popular English songs. The result is named accelerated learning. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955194859
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85121
Updated:
2022-01-28 14:50:07
Metrics:
Views: 4
Export: