Relevant management aspects of health tourism networking

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relevant management aspects of health tourism networking
Alternative Title:
Sveikatos turizmo tinklaveikos aktualūs vadybos aspektai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2019, t. 42, Nr. 2, p. 30-43
Keywords:
LT
Sveikatos turizmas; Tinklaveika; Vadybos teorijos.
EN
Health tourism; Management theory; Networking proces.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas tinklaveikos procesas, jo samprata ir valdymas. Sprendžiama problema – kaip valdyti tinklaveikos procesą sveikatos turizme. Tikslas – išanalizuoti sveikatos turizmo tinklaveikos procesui turinčius įtakos vadybos aspektus. Apibendrinant nagrinėtą mokslinę literatūrą galima teigti, kad tinklaveikos dalyviai nėra analizuojami individualiai. Jie analizuojami kartu su kitais tinklo dalyviais taip sujungiant juos į bendrą sistemą. Ryšiai (jungtys, saitai, sąveika, kontaktai) tarp dalyvių – tai tam tikra sąveika tarp dviejų arba daugiau tinklo dalyvių, kai tam tikrais kanalais perduodami ištekliai. Ryšys – tai sąvoka, apimanti ir formos, ir turinio aspektus. Tinklo ryšių lygmenyje gilinamasi į ryšio tarp dviejų ir daugiau tinklo taškų pobūdį. Visų sistemos elementų ir jų ryšių junginys sukuria naują vienetą ir sistema tampa daugiau nei atskirų, visiškai nepriklausomų elementų rinkiniu – tinklu (angl. whole network). Mokslininkai kaip svarbų požiūrį, sistemiškai analizuojant tinklą, vertina tinklo kaip visumos požiūrį. Tinklo dalyvių individualūs veiksmai formuoja hierarchiniais ryšiais susijusių ir tarpusavyje priklausomų tinklo dalyvių struktūrą. Organizacijų teorija tinklų ir tinklaveikos sąvokas nagrinėja pasitelkdama vadybinius aspektus. Tinklai suvokiami kaip veiklos organizavimo forma, organizacinė struktūra, siejama su organizaciniais pokyčiais ir aplinkos poveikiu (Kazlauskienė, Urbanskienė, 2005). Santykių tarp organizacinių veikėjų svarba, veiksmo įkūnijimas santykiuose, tinklų ryšių (socialinė) nauda ir socialinės veiklos struktūravimas sudaro tinklaveikos analizės tyrimų branduolį. Sąveika yra esminis tinklinio požiūrio elementas. Sąveikos tarp dalyvių – tai įvairaus pobūdžio ir trukmės ryšiai, kurie atsiranda tam tikroje vietoje tam tikru metu.Šiame kontekste sąveikos yra tarpusavyje susijusios bei viena nuo kitos priklausomos ir pokyčiai vienoje sąveikoje turi pasekmių kitiems ryšiams. Sąveika gali vykti, kai šie objektai daro įtaką vienas kitam. Abipusis veiksmas nereiškia, kad santykių vertė, intensyvumas ir kitos savybės yra vienodi abiem pusėms. Išnagrinėjus sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas teikiančius klasterius ir jų situaciją Lietuvoje, pastebėta, kad dominuoja du centrai: Vilniaus ir Kauno regionas. Vienas iš didžiausių Klaipėdos regionas neišnaudoja savo turimo potencialo sveikatos turizmo plėtrai. Tinklaveika yra skirtingų formų – labiausiai paplitusios yra šios: verslo asociacijos; technologijų platformos; integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai; klasteriai. Tinklaveikos vystymas įvairiomis formomis prisidėtų prie visuomenės gerovės augimo ir sveikatos turizmo plėtojimo. Tikslinga kurti ir plėtoti šiuos tinklus: • sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų, • maisto produktų, įskaitant natūralų maistą, gamyba (auginimas, gavyba ir pan.), kūrimas bei platinimas; • sveikatos priežiūros paslaugų teikimas; • medicinos priemonių bei prietaisų kūrimas, vystymas, gamyba ir platinimas; • biotechnologijų kūrimas, vystymas bei naudojimas; • vaistinių preparatų bei kitų farmacijos produktų kūrimas, vystymas, gamyba, platinimas; • kosmetikos ir kitų grožio prekių kūrimas, vystymas, gamyba ir platinimas; • mokslinių bei taikomųjų tyrimų, susijusių su sveikatinimu ir sveikatingumu, vykdymas ir vystymas; • mokymo, mokslo ir švietimo įstaigų veikla; • kitos su sveikatinimu ir sveikatingumu susijusią veiklą vykdančios įstaigos. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2015), kasmet ligoninėse gydomas kas ketvirtas šalies gyventojas.Nuo 2006 m. ligoninėse gydytų ligonių skaičius vis augo ir vidutiniškai siekė per 750 tūkst. žmonių. 2010 m. The Work Foundation atlikta analizė parodė, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios prarandamos darbo dienos, yra kaulų ir raumenų ligos, kurios per metus Lietuvai ir jos piliečiams kainuoja 0,52 mlrd. €. Pasaulio sveikatos organizacijos (2015) teigimu, sergamumo priežastis yra skirtingų veiksnių kompleksas, veikiantis vienu metu: pasyvus gyvenimo būdas ir nuolat mažėjantis fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, nesveika ir nesaikinga mityba, didėjantis antsvoris ir nutukimas, nuolat spartėjantis gyvenimo tempas, lydimas psichologinės įtampos ar streso. Dėl pagausėjusių ligų daugelio žmonių poreikis rūpintis sveikata yra gerokai išaugęs ir, neturint galimybių lankytis sanatorijose dėl sąlygiškai aukštų aptarnavimo kainų, paslaugų, padedančių išsaugoti ir stiprinti sveikatą bei supažindinant su inovacinėmis sveikatingumo programomis, paklausa vis didėja. Tam, kad Lietuvos sveikatos turizmo segmentas ir jame esančios organizacijos veiktų kaip integruota sistema ir vystytųsi darnios plėtros keliu, planavimo procese tikslinga parengti bendrą strategiją, numatant Lietuvos sveikatos turizmo viziją, tikslus ir uždavinius, užtikrinant grįžtamosios kontrolės mechanizmą. Šiam procesui įgyvendinti rekomenduojam sukurti oficialų sveikatos turizmo tinklą (pritraukiant sveikatinimo paslaugas teikiančias organizacijas, mokslo bendruomenę), grindžiamą dalyvių susitarimais. Šio tinklo tikslas – kurti ir plėtoti įvairias sveikatos turizmo paslaugas. Atsiradę tinklai įforminami sutartimis, teisės aktais, sutartiniais memorandumais, bendrais susitarimais, todėl jų dalyvių santykiai, funkcijos, atsakomybė yra aiškiai apibrėžti. [...]. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the process, concept, system and management aspects of health tourism networking. Addressing the problem of research: how to manage the networking process in health tourism. Summarizing the analysed scientific literature it can be stated that the participants of the network are not analysed individually. They are analysed in relation to other network participants, thus connecting them to a common system. Connections (links, interactions, contacts) between participants are a kind of interaction between two or more participants in a network when resources are transmitted over specific channels. Relationship is a concept that encompasses both form and content aspects. The dyadic level explores the nature of the connection between two or more network nodes. Examining the aspects of networking process management highlights the importance of strategic management and synergies with management theories: Fayol (administrative theory); agent-contract theory for networking partnerships. The aspects of management theories have applicability in the management of health tourism networking, and the decision-making process plays a crucial role – both individual and group decisionmaking begins with a set of information that defines the situation, assesses expected benefits, anticipates possible choices, and possible consequences. The decision-making process ends with the choice of a specific alternative. By applying the CMO configuration model to the decision making process, a systematic solution mechanism is created for each problematic situation. In order for the Lithuanian health tourism segment and its organizations to function as an integrated system and develop along the path of sustainable development, it is expedient to develop a common strategy in the planning process, envisaging the vision, goals and objectives of Lithuanian health tourism and ensuring a feedback mechanism.To implement this process, it is recommended that a formal health tourism network (involving health service organizations, the scientific community) would be established, based on participant agreements. The aim of this network is to create and develop a variety of health tourism services. The resulting networks are formalized through contracts, legal acts, memoranda of understanding, general agreements, so the relationships, functions and responsibilities of their participants are clearly defined. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84423
Updated:
2020-04-21 21:15:30
Metrics:
Views: 72    Downloads: 1
Export: