Priešmokyklinio ugdymo grupė: vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko bendravimo ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio ugdymo grupė: vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko bendravimo ypatumai
Alternative Title:
Pre-school education group: particularities of communication between the child and pedagogue and between the pedagogue and child
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 203-209
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europos pedagogine mintimi apie šiuolaikinius edukacinius tikslus ypač akcentuojama priešmokyklinio ugdymo svarba. Tik pozityvus vaiko bendravimas su pedagogu, bendravimas, leidžiantis atsiskleisti jo individualumui ir išskirtinumui, laiduoja vaiko asmenybės ugdymo sėkmę. Šis tyrimas – pirmasis mėginimas Lietuvoje įvertinti vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko sąveikas vykdant priešmokyklinį ugdymą(si) įvairiose įstaigose šalies mastu. Tyrimo tikslas – nustatyti pedagoginės vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko sąveikos vykdant priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) procesą ypatumus. Tyrimo imtis – 2745 priešmokyklinių grupių vaikai ir 234 jų pedagogai iš 118 darželių, 78 mokyklų ir 38 darželių-mokyklų. Tyrimas vyko įvairių Lietuvos regionų 9 miestų ir 9 rajonų 234 priešmokyklinio ugdymo grupėse.Tyrimas parodė, kad ugdomojo proceso pedagoginės sąveikos skiriasi raiškos dažniu, turiniu ir emociniu atspalviu. Priešmokyklinėse grupėse vyrauja situacijos, kai vaikas kreipiasi į pedagogą informacijos ir pagalbos (vaiko ir pedagogo sąveika). Pedagogo ir vaiko sąveikoje vyrauja situacijos, kai pedagogas padeda vaikui, skatina veiklą ir elgseną. Sąveikų emociniai atspalviai daugiausiai yra pozityvūs, kartais – negatyvūs. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad iš dalies vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko sąveikose emocinis poveikis ir atsakas neatitinka. Vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko sąveikos pedagoginio bendravimo požiūriu, ne visai atitinka priešmokyklinio kokybiško ugdymo modelį.Reikšminiai žodžiai: Priešmokyklinis ugdymas; Grupė; Pedagogai; Vaikai; Bendravimas.

ENWestern European pedagogical thought about modern educational objectives especially emphasises the importance of per-school education. Only positive communication between the child and pedagogue, communication that allows disclosing the child’s individuality and unique nature ensures the success of developing the child’s personality. This survey is the first attempt in Lithuania to evaluate interrelation between the child and pedagogue and between the pedagogue and child in pre-school education in various institutions at national level. The aim of the survey is to establish the particularities of the interrelation between the child and pedagogue and between the pedagogue and child in per-school education process. The survey sample included 2745 children from pre-school groups and 234 pedagogues from 118 kindergartens, 78 schools and 38 kindergartens-schools. The survey was conducted in 234 pre-school groups of 9 towns and 9 districts of various regions. The survey showed that pedagogical interrelation of the educational process differ in the frequency of expression, content and emotional colour. Pre-school groups have predominant situations when the child asks the pedagogue information and assistance (interrelation between the child and pedagogue). In case of the interrelation between the pedagogue and child the prevailing situation is when the pedagogue helps the child, encourages activity and behaviour. Emotional colours of interrelations are mostly positive and sometimes negative. The survey showed that emotional impact and feedback of the interrelation between the child and pedagogue and between the pedagogue and child do not in part agree. Interrelation between the child and pedagogue and between the pedagogue and child from the pedagogical communication point of view, does not fully comply with quality pre-school educational model.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8400
Updated:
2018-12-20 22:57:46
Metrics:
Views: 61    Downloads: 28
Export: