Internetinės bankininkystės plėtra Lietuvoje: ekonomikos pokyčių įtaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Internetinės bankininkystės plėtra Lietuvoje: ekonomikos pokyčių įtaka
Alternative Title:
Development of internet banking in Lithuania: the impact of economic changes
Keywords:
LT
Bankai; Ekonomikos pokyčiai; Internetinė bankininkystė; Registruoti vartotojai.
EN
Banks; Changes in the economy; Internet banking; Registered users.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama internetinės bankininkystės plėtra Lietuvoje 2007-2014 m. Informacinių technologijų išsivystymas suteikė galimybę finansinėms institucijoms teikti paslaugas virtualioje erdvėje, tai patogi, taupanti laiką technologija. Tyrimo aktualumas: ekonomikoje vyrauja pokyčiai, todėl svarbu išsiaiškinti, kaip pasikeitimai ekonomikoje yra susiję su internetinės bankininkystės plėtra Lietuvoje. Ištyrus, kokią įtaką daro ekonomika, galima prognozuoti internetinės bankininkystės plėtros tendencijas. Tyrimo metu taikyti metodai: mokslinės literatūros, statistinių duomenų, koreliacinė analizė. Tyrimo problema: kaip ekonomikos pokyčiai veikė internetinės bankininkystės plėtrą. Analizuojant mokslinę literatūrą išsiaiškinta internetinės bankininkystės samprata bei nustatyta, kada Lietuvoje buvo pradėtos teikti internetinės bankininkystės paslaugos. Tyrimo metu atlikta šių bankų internetinės bankininkystės statistinių duomenų analizė: AB SEB bankas, AB Swedbank, DNB bankas, UAB Medicinos bankas, AB "Citadele" bankas, Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Pohjola Bank plc Lithuania Branch. Tyrimo metu nustatyta, kad ekonomikos pokyčiai nedarė neigiamos įtakos internetinės bankininkystės plėtrai. Straipsnyje išskiriami trys pagrindiniai ekonomikos ciklai - pakilimas, nuosmukis, augimas. Šalyje 2009 m. sumažėjo BVP, tačiau esant prastoms ekonominėms sąlygoms vyko intensyvi internetinės bankininkystės plėtra. Nuosmukio metu, bendras internetinės bankininkystės vartotojų augimas sudarė 16,18 %.Finansų krizės laikotarpiu vyko intensyvi internetinės bankininkystės plėtra, kadangi paslaugų įkainiai - mažesni nei bankų padaliniuose. Koreliacinės analizės metodu ištirta internetinės bankininkystės priklausomybė nuo kintamųjų: bendrojo vidaus produkto, fizinių asmenų skaičiaus, juridinių asmenų skaičiaus. Sužinota, kad internetinės bankininkystės plėtrai didelę įtaką daro fizinių asmenų skaičius. Atlikus statistinių duomenų analizę nustatyta, kad tyrimo metu bendras internetinės bankininkystės vartotojų skaičius padidėjo 1,96 mln. [Iš leidinio]

ENIn the article the internet banking development in Lithuania from 2007 to 2014 is being analyzed. The development of information technology made it possible for financial institutions to provide services in a virtual space as it is a convenient, time saving technology. The relevance of the research: the changes prevail in the economy, so it is important to understand how changes in the economy are linked to the development of internet banking in Lithuania. After investigation of the influence of the economy, it is possible to predict the development of internet banking trends. The methods of the research: scientific literature, statistics, correlation analysis. The problem of the research: how changes in the economy affected the development of internet banking. During the analysis of the scientific literature was explained the conception of internet banking and was determined when was started to provide internet banking services in Lithuania. During the research was accomplished statistics data analysis of internet banking of these banks: SEB Bank, Swedbank, DNB Bank, Medical Bank, Citadele bank, bank of Šiauliai, Danske Bank, Nordea Bank, Pohjola Bank. Investigation has established that the changes of economic did not adversely affect the development of internet banking. In the article three main economic cycles are identified - rise, recession, growth. The country fell in GDP in 2009, but it was intensive development of internet banking in low economic conditions. During the recession, the overall growth of internet banking users amounted to 16.18 %.There was an intensive development of internet banking during the financial crisis period, because charges of services were lower than in subdivisions of banks. By correlation analysis method it was determined the dependence of internet banking from variables: gross domestic product, the number of private persons, and the number of juridical persons. It was learned that the development of internet banking is strongly influenced by the number of private persons. The statistical analysis of the data showed that the overall number of internet banking users increased by 1.96 million. [From the publication]

ISSN:
2424-5798
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83557
Updated:
2021-02-02 19:04:34
Metrics:
Views: 54    Downloads: 3
Export: