Fixed income portfolio management by using VAR method

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fixed income portfolio management by using VAR method
Alternative Title:
Skolos vertybinių popierių portfelio valdymas VAR metodu
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2015, vol. 14, no. 3 (36), p. 251-272
Keywords:
LT
Apsidraudimas ateities sandoriais; Kredito rizika; Palūkanų normos rizika; Skolos vertybiniai popieria; Skolos vertybiniai popieriai; VaR metodas.
EN
Credit risk; Fixed income securities; Interest rate risk; Portfolio hedging using future contracts; VaR method.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra sukurti skolos VP portfelio rizikos vertinimo modelį, leidžiantį atskirti portfelio kredito ir rinkos rizikų dedamąsias. Atlikta literatūros analizė leido suformuoti skolos VP portfelio rizikos -vertinimo modelio kūrimo prielaidas. Išsiaiškinta, jog nors skolos VP portfelio valdymas akademinėje literatūroje yra gana nemažai nagrinėtas, tačiau portfelio rizikos vertinimui taikoma metodika, kuri matuoja rinkos riziką ir neišskiria kredito rizikos. Pagal atrinktų metodų charakteristikas, rizikos vertinimo modelis sudarytas sujungus VaR metodiką, modifikuotos finansinės trukmės matą bei ateities sandorius. Rizikos vertinimo modelyje ateities sandorių pagalba palūkanų normos rizika yra konvertuojama į ateities sandorius ir vertinimas atliekamas pagal šių sandorių atvirą palūkanų normos poziciją. Atlikus sudaryto skolos VP portfelio rizikos vertinimo modelio atgalinį testavimą nustatyta, kad rizikos vertinimo modelis parodė gerus rezultatus, kad visai nebuvo nukrypimų ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiu arba jie neviršijo 1 proc. leistinos ribos. Iš šių rezultatų galima spręsti, kad modelis tinkamai ir patikimai leidžia įvertinti paskolos VP portfelio riziką. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to create fixed income portfolio risk assessment model which would let to separate portfolio’s credit and market risk components. Literature analysis led to the formation offixed income portfolio risk assessment model assumptions. It has been found that, although fixed income portfolio management is studied quite a lot in the academic literature, the risk assessment methodology is used to measure only the market risk without the credit risk separation. According to the characteristics of the selected methods, the risk assessment model consists of combining the VaR methodology, modified duration measure and the use of future contracts for portfolio hedging. In risk assessment model, the interest rate risk is converted in to the future contracts, and the risk assessment is made by portfolio open interest rate position. The back testing results of fixed income portfolio risk assessment model has shown that there were no deviations, or they did not exceed 1 percent of the permissible limit for more than one year. These results suggest that the model let to assess the fixed income portfolio risk properly and reliably. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Variance-covariance risk value model for currency market / Povilas Aniūnas, Jonas Nedzveckas, Rytis Krušinskas. Inžinerinė ekonomika. 2009, Nr. 1 (61), p. 18-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82952
Updated:
2020-12-17 20:20:12
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: