Cimbolai Lietuvoje: praeitis ir šiandiena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Cimbolai Lietuvoje: praeitis ir šiandiena
Alternative Title:
Cembalos in Lithuania: past and today
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 203-213
Keywords:
LT
Cimbolai; Tradiciniai lietuvių muzikos instrumentai.
EN
Dulcimer; Traditional folk music instruments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – 1) lietuvių cimbolai rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose; 2) muzikavimo cimbolais tradicija XXI a. pradžioje. Straipsnio tikslas – apžvelgti cimbolų paminėjimus ir tyrimus minėtuose šaltiniuose ir apbendrinti šiuolaikinių lauko tyrimų metu užrašytus duomenis apie cimbolus ir cimbolininkus. Tyrimai atlikti istoriniu ir aprašomuoju metodais. Straipsnyje tyrinėjamas lietuvių styginis mušamasis muzikos instrumentas cimbolai iki šiol didesnio tyrinėtojų dėmesio nesusilaukė. Užrašant šį instrumentą, nebuvo atliekami ir sistemingi lauko tyrimai. Dažniausiai pasitaikydavo pavienių jo paminėjimų įvairiuose šaltiniuose ar atsitiktinių vieno ar kito cimbolininko aprašymų. Šis straipsnis yra pirmasis mėginimas kiek išsamiau apžvelgti rašytinius šaltinius, kuriuose minimi cimbolai, ir aptarti dar ir XXI a. pradžioje gyvuojančią muzikavimo jais tradiciją Lietuvoje. Šiuo metu cimbolais daugiausia skambinama rytų Lietuvoje ir Dzūkijoje, kur kiekvienas muzikantas yra išlaikęs savitą skambinimo cimbolais stilių.Kadangi dažnas muzikantas instrumentą darydavęs pats, todėl didelė ir cimbolų pavidalų įvairovė.Cimbolų muzika toliau užrašinėjama, todėl šis straipsnis tik iš dalies atspindi XXI a. pradžios muzikavimo šiuo instrumentu situaciją.

ENThe article analyses: 1) cembalos of Lithuanians in written and iconographic sources; 2) tradition of cembalos playing at the beginning of the 20th century. The aim of the article: to review references and researches of cembalos in mentioned sources and to generalize data of cembalos and cembalos players recorded during field researches of today. Researches have been performed by using historical and descriptive methods. The article analyses cembalos, Lithuanian stringed pulsatile instrument, which lacked scientists' attention till now. By recording the present instrument, systematic field researches have not been performed also. Individual mentions of this instrument in various sources or random descriptions of one or another cembalos player are the most prevailing. This article is the fist attempt to review historical sources as comprehensively as possible, which refers to cembalos as well as to discuss tradition of cembalos playing exciting in Lithuania at the beginning of the 20th century. Currently cembalos are the most popular in Eastern Lithuania and Dzūkija, where each musician has preserved a particular style of cembalos playing. Whereas nearly each musician made the instrument by himself, therefore variety of shapes of cembalos is also quite big. Music of cembalos continuous to be recorded, therefore this article only partially reflects situation of cembalos playing at the beginning of the 20th century.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
  • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
  • Vincentas Smakauskas / Vladas Drėma. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. 271 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8292
Updated:
2018-12-20 23:10:57
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: