Pedagogų požiūris į kultūros ugdymo temų integravimą mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų požiūris į kultūros ugdymo temų integravimą mokykloje
Alternative Title:
Teachers‘ attitude towards integration of consumer education topics in to comprehensive school curriculum
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 9-14
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTNesubalansuotas vartojimas šiuolaikinėje visuomenėje sukelia daugybę problemų, susijusių su visuomenės sveikata ir asmens sauga, žmogaus ir aplinkos ekologija, tuo tarpu, kai nepakankamas ekonominis švietimas, vartotojų atsakomybės ir teisių ignoravimas visuomenėje yra paplitęs dabarties fenomenas. Todėl vartotojų švietimas yra viena iš prioritetinių sričių; ji taip pat minima kaip ES Konstitucijos vartotojų politikos kryptis. Mokytojų žinios vartotojų kultūros srityje yra ribotos. Šioje studijoje siekiama išsiaiškinti mokytojų ir studentų – būsimųjų pedagogų – požiūrį į vartojimo kultūros ugdymo temų integravimą, mokant įvairių bendrojo lavinimo mokyklos mokomųjų dalykų. Tyrimo rezultatai parodė, kad dabartiniai ir būsimi pedagogai palankiai vertina vartotojo kultūros temų integravimą į bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinį. Tiek mokytojai, tiek ir studentai linkę akcentuoti su materialinėmis vertybėmis susijusias vartojimo sritis labiau nei tas, kurios susijusios su darniąja plėtra. Respondentų požiūris labai priklausė nuo amžiaus, lyties ir dėstomo dalyko (studijuojamos specialybės). Dauguma respondentų nurodė, kad mokiniai turėtų būti supažindinami su prekių ir paslaugų įvairove, jų kokybės kriterijais ir saugumu, vartotojų teisėmis ir jų apsauga.

ENIneffective consumption in contemporary society raises a number of problems associated with public health and personal safety, human and environmental ecology, while insufficient economical education, ignorance of consumer responsibilities and rights among population is the common present phenomenon. Consequently, consumer education is one of the underlying areas; it is also mentioned as part of consumer policy in the EU Constitution. There is limit knowledge on teacher‘s awareness in the field of consumer culture. The present study sought to reveal the attitudes of present and future Lithuanian teachers concerning integration of consumer education topics into the curricula of several compulsory subjects at secondary school. Study results showed that present and future teachers are favourable to integration of consumer‘s culture subjects into the comprehensive school curriculum; however they lack knowledge in this field. Both teachers and students accentuated consumer fields related to material values more than those associated with sustainable development. Attitudes of the respondents were strongly associated with their age and sex, the subject that teachers have at school or study speciality for students. Most respondents pointed out that at school children have to be introduced to the following themes: variety of consumer goods and services, aspects of safety and quality, consumer rights and their protection. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8289
Updated:
2018-12-20 23:07:14
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: