Būsimų pedagogų kūrybiškumo ugdymo ypatumai mokantis pagal specialią programą.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų pedagogų kūrybiškumo ugdymo ypatumai mokantis pagal specialią programą
Alternative Title:
Specifics of creativity education of future pedagogues while learning according to a special programme
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 91-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kognityvinių kūrybinių gebėjimų ugdymas; Savo kūrybiškumo vertinimas.
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTNuo kūrybinių gebėjimų efektyvaus panaudojimo didele dalimi priklauso asmenybės potencialių kūrybinių galių atskleidimas ir tolesni profesiniai pasiekimai. Efektyvios kūrybiškumo ugdymo programos, kurias būtų galima naudoti pedagoginio profilio studentų kūrybiškumui ugdyti, sudarytų galimybę naudoti mokymo metodus, kurie leistų ne tik geriau įsisavinti mokymosi dalyką, bet ir ugdytų studentų kūrybiškumą. Tyrimo tikslas – atskleisti pedagoginio profilio studentų kognityvinių kūrybinių gebėjimų ugdymo ir savo kūrybiškumo vertinimo pokyčius mokantis pagal specialią programą. Tyrime dalyvavo 160 VPU II-IV kursų socialinių mokslų srities studentų, iš jų 138 merginos ir 22 vaikinai. Nustatyta, kad speciali kūrybiškumo ugdymo programa, sudaryta autorės, yra efektyvi. Mokantis pagal ją, padidėja visi studentų kognityviniai kūrybiškumo parametrai (mąstymo sklandumas, lankstumas ir originalumas) bei subjektyvaus savo kūrybiškumo vertinimo rodikliai. Studentų mokymasis pagal specialią kūrybiškumo ugdymo programą žadino susidomėjimą ir motyvaciją, padėjo pažinti, ugdyti ir pritaikyti savo kūrybinius gebėjimus ir atskleisti potencialias kūrybines galias, skatino socialinę kompetenciją (pvz., bendradarbiavimo grupėje įgūdžius). Darbe panaudotą programą, atitinkamai adaptavus, galima lanksčiai taikyti mokantis įvairių disciplinų.

ENEfficient application of creative skills in a major part determines the exhibit of potential creative powers of individuals, and their subsequent professional achievements. Efficient programs of creativity development that may be applied for the development of creativity of pedagogical students would enable to apply the training methods not only allowing to better assimilate a training subject, but also to develop the creativity of students. The goal of research was to demonstrate the changes of cognitive creative ability development and self-assessment of creativity among the pedagogy students when studying according to a special programme. The study included 160 students (138 women and 22 mеn) of the second-fourth grades of Vilnius Pedagogical University. It was identified that the special creativity development program prepared by the author is efficient. While sstudying according to the program, all cognitive parameters of creativity of students (fluency of thinking, flexibility and originality) increase, as well as the indicators of subjective self-evaluation of creativity. Training of students according to the special creativity development program increased their interest and motivation, helped to recognize, develop and adapt their creative abilities, and to disclose the potential creative powers, promoted the social competence (for instance, skills of team communication). After a respective adaptation, the program used in the work can be more flexibly adapted in the studies of various subjects.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8264
Updated:
2018-12-20 23:07:13
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: