Termino skundui paduoti atnaujinimo institutas administracinėje justicijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Termino skundui paduoti atnaujinimo institutas administracinėje justicijoje
Alternative Title:
Renewal of the term for submission of the complaint in the administrative justice
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami skundo padavimo termino atnaujinimo administracinių bylų teisenoje pagrindai, įtvirtinti nacionaliniame teisiniame reglamentavime, šio instituto taikymo pagrindų individualizavimo aspektai. Daroma išvada, jog teisės aktuose nustatyta svarbių priežasčių sąlyga praleistam skundo padavimo terminui atnaujinti nėra absoliutus pagrindas atnaujinti praleistą terminą, jeigu skundo padavimu suinteresuoto asmens elgesys neatitinka sąžiningo, atidaus, rūpestingo elgesio standartų bei operatyvaus ir aktyvaus savo pažeistų teisių gynimo principo. Atkreipiamas dėmesys, jog taikant procesinius terminus, taip pat ir sprendžiant skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą, turi būti derinami tiek teisingumo, tiek ir efektyvaus pažeistų teisių gynimo principai, išlaikant jų pusiausvyrą. Siekiant išsiaiškinti, kokias gi aplinkybės administraciniai teismai paprastai laiko ekstraordinariomis, o pareiškėjai laikomi kaip veikiantys sąžiningai, atidžiai ir protingai, o kurios paprastai nėra laikomos objektyviai pateisinančios ir sudarančios pagrindą atnaujinti skundo padavimo terminą administraciniuose ginčuose, atliekama kiekybinė bei kokybinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos analizė. [Iš leidinio]

ENThe Article analyses the legal basis for renewal of the term for submission of the complaint in administrative cases, consolidated in the Law on Proceedings of Administrative Cases and the in Law on Procedures of Pre-trial Administrative Disputes. It is concluded that legal basis of extraordinary causes which prevented timely to submit a complaint is not an absolute basis to renew the term, if the behavior of the person concerned in submitting the complaint does not meet the standards of serious, fair and careful conduct, moreover, prompt and active defense of violated rights. Attention is made, that renewal of the term for submission of the complain must combine the principles of both fairness and effective protection of violated rights while preserving their equilibrium. In order to reveal when administrative courts consider causes as extraordinary and the person acting honestly, actively and expeditiously, quantitative and qualitative analysis of the practice of the Supreme Administrative Court of Lithuania was made. In the practice of the Supreme Administrative Court of Lithuania, there is no unanimous opinion how to considered situations when a person missed the term due to an error or missed the term very insignificantly. In one case, it is assessed that an error or a particularly slight missed period is a matter of a subjective nature. In other cases, however, priority is given to ensuring the right to a judicial defense and the integrity of the applicant's conduct is assessed. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81659
Updated:
2020-01-27 17:56:36
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: