Muzikinio ugdymo idėjos J. A. Komenskio pedagoginėje sistemoje. Jų plėtra Vakarų Europoje ir Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinio ugdymo idėjos J. A. Komenskio pedagoginėje sistemoje. Jų plėtra Vakarų Europoje ir Lietuvoje
Alternative Title:
Ideas of Musical Education in the Pedagogical System of J. A. Komenski. Their development in Western Europe and Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 123-131
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Mokykla; Pedagoginė sistema; Reformacija; Musical education; Pedagogical system; School; Jan Komensky; Reformation.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Meninis ugdymas / Art education; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTUgdymo minties istorijoje iškyla žymūs filosofijos, teologijos, edukologijos, muzikos ir kt. mokslų veikėjai, savo teoriniuose veikaluose integravę ir pagrindę muzikinį ugdymą kaip neatsiejamą ugdymo teorijos ir praktikos komponentą. Vienas iš jų – žymus čekų pedagogas, reformacijos šalininkas ir J. Kalvino pasekėjas Janas Amosas Komenskis (1592–1670). Žymusis pedagogas iškėlė visuotinio mokinių muzikinio ugdymo būtinumo idėją. Jo teigimu, muzika turi organiškai įsilieti į kiekvieno žmogaus gyvenimą ir buitį. Muzikinis ugdymas, pasak J. A. Komenskio, prasmę ir vertę turi tik visoje ugdymo sistemoje.Tai jis aiškina šiomis priežastimis: muzika padeda suvokti visų daiktų ir reiškinių harmoniją; muzika yra dalykas, kuris žmogui teikia malonumą, pasigėrėjimą; muzika duoda galimybę šlovinti Dievą; muzika kaip sudėtinė ugdymo dalis žmogui teikia moralinių, dorovinių ir jutiminių įgūdžių, o ir muzikos kaip meno garbinga mokytis dėl savęs. J. A. Komenskis pedagogams ir tėvams pateikia konkrečias rekomendacijas ir patarimus atskirų amžiaus tarpsnių mokinių muzikiniam ugdymui; jis nužymi naują perspektyvią ankstyvojo muzikinio ugdymo idėją. Jo idėjas panaudos vėlesni muzikinio ugdymo sistemų kūrėjai (J. J. Rousseau, I. H. Pestalozzi ir kt.). J. A. Komenskio idėjos pasiekė Lietuvą ir daugiausia įtakos turėjo protestantiškoms mokykloms. Lietuvos evangelikų reformatų mokyklose (Kėdainiai, Biržai ir kt.) naudojami J. A. Komenskio vadovėliai, taikoma muzikinio ugdymo sistema. Didysis pedagogas turėjo asmeninių ryšių su Klaipėda. [Iš leidinio]

ENIn the history of education notion there come up noted characters of philosophy, theology, pedagogy, music and other fields of science, who in their theoretical works integrated and substantiated musical education as an integral component of the theory and practice of education. One among them is the famous Czech pedagogue, reformation supporter and follower of J. Kalvin - Jan Amos Komenski (1592–1670). The noted pedagogue raised the idea of necessity of universal musical education of pupil. In his opinion, music has to flow into life and daily living of each person in an organic manner. Musical education, according to J. A. Komenski, brings meaning and value only in the entire education system, which may be explained by the following: music enables perception of the harmony of all objects and phenomena; music is a matter which provide pleasure and delight for a human being; music offers an opportunity to praise God; music, as a constituent part of education, provide a man with ethical, moral and sensual skills, and, furthermore, it is reputable to learn music as art for one’s own sake. J. A. Komenski defines a new promising idea of early musical education. His ideas will be subsequently employed by the deviser of musical education systems (J. J. Rousseau, I. H. Pestalozzi, etc.). J. A. Komenski’s ideas reached Lithuania and mostly had impact on the protestant schools. Lithuanian Evangelist Reformats’ schools (Kėdainiai, Biržai, etc.) use the textbooks by J. A. Komenski and apply the musical education system. The great pedagogue was in personal relation with Klaipėda.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/805
Updated:
2018-12-17 11:32:49
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: