Mirties instinktas ir būtis myriop kūrybos visuomenėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties instinktas ir būtis myriop kūrybos visuomenėje
In the Book:
Keywords:
LT
Egzistencializmas / Existentialism; Kultūra / Culture; Mirtis / Death; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos S. Freudo mirties instinkto (Todestrieb) ir M. Heideggerio būties myriop (Sein zum Tode) temos kūrybos visuomenės kontekste. Plėtojamos šios tezės: 1. Autoriaus mirtingumas yra jo gyvybingumo aspektas. 2. Besikeičianti socialinė aplinka - marumo veiksnys. 3. Mirties klausimo išbraukimas iš kultūros dienotvarkės pražūtingas pačiai kultūrai. 4. Kūrybininko mirtis paradoksaliai prisideda priėjo darbų sklaidos. 5. Medijos tiek iškelia kūrėją, tiek jį „numarina“. 6. Kūrybos visuomenėje savižudis laikomas tiek kraštutinės saviraiškos (savikūros) autoriumi, tiek kūrybos deficito sugniuždytu kūrybininku. 7. Kūryba myriop yra ne savižudiška, priešingai, ji - savižudybės profilaktika. 8. Kūrybinė ekologija apeliuoja į artimiausios aplinkos marinimą, siekiant vis išplėsti tos aplinkos ribas. 9. Nors kūryba sietina su pulsuojančia gyvybe ir nevaržomu vitališkumu, kuris neatsiejamas nuo mirties instinkto, prasiveržiančio karo atveju. 10. Kūrybos visuomenėje susiduriame su tam tikra mirties instinkto ir nemirtingumo politikos dialektika, 11. Mirimas, arba judėjimas myriop - būtina kūrybinio tapatėjimo sąlyga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būtis myriop; Kultūra; Kūrybos visuomenė; Mirties instinktas; Savižudybė; Being to die; Being towards death; Creative society; Culture; Death drive; Death instinct; Suicide.

ENThe paper deals with the topics of death drive (Todestrieb) of Freud and of being towards death (Sein zum Tode) of Heidegger in the context of creative society. The theses have been developed as following. 1. The mortality of an author is an aspect of his (her) vitality. 2. The social environment to be changed is the factor of mortality. 3. The deletion of death issue from the agenda of culture is ruinous for very culture. 4. The death of a creative worker contributes to the spread of his (her) works in paradoxical way. 5. Media both arises a creative worker and “mortifies“ him (her). 6. In the creative society, a self-murderer have been treated both as the author of an extreme self-expression (self-creation) and as a creative worker frustrated by the deficit of creativity. 7. Creativity towards death is not suicidal, on the contrary, it is the prophylaxis of suicide. 8. Creative ecology appeals to the mortifying of closest environment in order to extent the limits of that environment. 9. Although creativity has been related with throbbing life and with abandoned vitality it is inseparable from death drive that bursts during a war. 10. In creative society, we face certain dialectics of death drive and of immortality policy, 11. Dying or movement towards death is necessary condition of creative identity. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80429
Updated:
2020-10-21 22:05:19
Metrics:
Views: 26
Export: