Trys psichoanalitinės teorijos nuo metafizikos į metapsichologiją virsmai: Freudas, Jungas, Lacanas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trys psichoanalitinės teorijos nuo metafizikos į metapsichologiją virsmai: Freudas, Jungas, Lacanas
Alternative Title:
Three transformations of psycho-analytical theory on the road from metaphysics to metapsychology: Freud, Jung, Lacan
In the Book:
Keywords:
LT
Freudas; Freudas, Sigmundas; Henris Bergsonas (Henri Bergson); Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung); Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung); Žakas Mari Emilis Lakanas (Jacques Marie Émile Lacan); Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche); Arthur Schopenhauer (Arturas Šopenhaueris); Estetika / Aesthetics; Filosofija / Philosophy; Postmodernizmas / Postmodernism; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTŠioje studijoje dėmesys sutelkiamas j trijų įtakingiausių psichoanalitinės teorijos atstovų, reprezentuojančių pagrindinius jos raidos etapus Sigmundo Freudo, Carlo Gustavo Jungo ir Jacquesb Lacano koncepcijų filosofinių aspektų aptarimą. Toks požiūris prasmingas, kadangi daugelis pamatinių psichoanalizės idėjų formavosi filosofinio mąstymo plotmėje, todėl ir išsamus psichoanalizės įtakos Vakarų kultūrai, humanistikai, sąmonei suvokimas reikalauja filosofinių psichoanalizės ištakų ir teorinių teiginių apmąstymo. Studijos pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į šios krypties pradininko Freudo koncepcijos filosofinių ištakų, sąsajų su įvairių mąstytojų idėjomis ir pagrindinių jo metapsichologijos mokymų aptarimą. Ypatingas dėmesys kreipiamas į nesąmoningumo problemas aptarinėjančių neklasikinės filosofijos šalininkų (Schopenhauerio, Nietzsche’ės, Bergsono) ir Rytų filosofinių idėjų poveikį. Iš tikrųjų, įdėmiau pažvelgę į Freudo ir ypač jo sekėjų Jungo bei Lacano koncepcijas įsitikinsime, kad visi jie, nepriklausomai nuo savo psichoanalitinių teorijų savitumo, linko į plačius filosofinius apibendrinimus. Todėl jų veikaluose išryškėjo ne tik psichologinės ir filosofinės problematikos suartinimo tendencijos, tačiau ir skverbimasis į daugelį kitų mokslinio pažinimo sričių. Iš čia plaukia psichoanalitinės teorijos kūrėjams būdingos tarpdalykinės teorinės ir metodologinės nuostatos, kurios turėjo didžiulį poveikį postmodernizmo ideologijos ir tyrinėjimo strategijų bei metodų tapsmui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Analitinė psichologija; Henris Bergsonas (Henri Bergson); Freudas; Freudas, Sigmundas; Jungas; Jungas, Carlas Gustavas; Kierkegaardas; Lacanas; Lacanas, Jacquesas; Libido; Libido, seksualumas; Metafizika; Metapsichologija; Nesąmoningumas; Nietzsche; Postmodernizmas; Psichoanalitinis posūkis; Psichoanalitinė estetika; Schopenhaueris; Schopenhaueris, Arthuras; Seksualumas; Sublimacija; Analytical psychology; Bergson; Freud; Freud,Sigmund; Jung; Jung,Carl Gustav; Kierkegaard; Lacan; Lacan, Jacques; Libido; Metaphysic; Metaphysics; Metapsychology; Nietzsche; Postmodernism; Psychoanalytical aesthetics; Psychoanalytical turn; Schopenhauer; Schopenhauer, Arthur; Sexuality; Sexuality, sublimation; Sublimation; Unconsciousness.

ENThe focus of this study is on the discussion of the main philosophical aspects of the three most influential representatives of psychoanalytical theory and its respective crucial development stages, namely Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, and Jacques Lacan. This view is meaningful, because the majority of fundamental ideas of psychoanalysis were formed precisely within the area of philosophical thought. Thus, deeper understanding of the influence that psychoanalysis had on Western culture, humanities and consciousness requires a contemplation of the philosophical roots and theoretical propositions of psychoanalysis. The study begins with a discussion of its originator Freud’s philosophical sources, relations with various thinkers’ ideas and his main metapsychological teachings. Particular emphasis is made on the problems of unconsciousness discussed by the advocates of non-classical philosophy (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson) as well as the impact of Eastern philosophical ideas. Indeed, a closer look at the teachings of Freud and especially his followers Jung and Lacan, would convince us that all of them notwithstanding the peculiarities of their psychoanalytical theories, were inclined to vast philosophical generalizations. Hence, their works revealed not only the trends of approximation between psychological and philosophical problematics, but also penetration into many other spheres of scientific knowledge. These trends led to interdisciplinary theoretical and methodological provisions that were characteristic of the creators of psychoanalytical theory and that had huge impact on the development of postmodern ideology and research strategies and methods. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80404
Updated:
2020-10-21 22:05:17
Metrics:
Views: 93    Downloads: 32
Export: