V, VI ir VIII klasių mokinių požiūrio į mandagumą tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
V, VI ir VIII klasių mokinių požiūrio į mandagumą tyrimas
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 77-86
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – išsiaiškinti V, VI, VIII klasių mokinių požiūrį į kultūringą elgesį. Pasirinkti tiriamieji – pereinamojo amžiaus mokiniai, priklausantys ankstyvosios paauglystės amžiaus tarpsniui. Būtent tada, pereinant iš pradinės į vidurinę mokyklą, keičiasi mokymo struktūra, mokiniai labiau domisi bendraamžių grupėmis, tampa intensyvesnis jų socialinis patyrimas, formuojasi esminės nuostatos. Be to, šiame amžiaus tarpsnyje galima intensyviai koreguoti mokinių elgesį. Darbas planuotas pagal B. Bitino ugdymo tyrimų metodologines rekomendacijas, tyrimas atliktas naudojant anketinę apklausą. Tyrimas vyko dviem etapais. Buvo apklausti 648 mokiniai: V klasių – 270, VI klasių – 275, VIII klasių – 103. (Berniukų buvo 295, mergaičių – 353.) Daugumos (73 proc.) apklaustųjų požiūris į mandagumo taisyklių taikymo ribas buvo teisingas. Daugiau negu pusės (63,7 proc.) tyrime dalyvavusių mokinių požiūris į punktualumą teisingas. Tik 22,2 proc. respondentų teigė, kad garsiai šaukti, ginčytis nemandagu. Net 70 proc. tiriamųjų nurodė, kad jų mokyklose tyčiojamasi ir prasivardžiuojama labai dažnai arba pakankamai dažnai. 63,6 proc. respondentų manė, kad jų mokykloje nemandagių mokinių yra mažai arba labai mažai. Amžius turi įtakos požiūriui į mandagumą mokykloje: lyginant V ar VI klasių ir VIII klasių mokinių atsakymus, paaiškėjo, kad pastarųjų klasėje, mokykloje prasivardžiuojama, tyčiojamasi dažniau, nemandagių mokinių yra daugiau. Lyginant įvairių mokyklų mokinių bei berniukų ir mergaičių požiūrį į mandagumą, esminių skirtumų nepastebėta.Pedagoginiame darbe ypač daug dėmesio reikia skirti negatyvių elgesio kultūros apraiškų šalinimui.Reikšminiai žodžiai: Politeness; Adolescence; Standpoint; Education; Behavior.

ENThe aim of the survey is to establish the approach of the 5th, 6th and 8th form pupils towards the cultured behaviour. The sample of the survey included pupils of early adolescence. At the time of changing primary school to secondary school, the teaching structure changes, pupils begin taking more interest in contemporaries’ groups, their social experience becomes more intense and their essential attitudes build up. Moreover, it is possible to correct pupils’ behaviour in this age period. The paper has been planned according to B. Bitinas’ methodological recommendations for educational research and the survey was conducted by using a survey questionnaire. The survey was carried out in two stages. 648 pupils were surveyed: 270 pupils of the 5th form, 275 pupils of the 6th form and 103 pupils of the 8th form. The approach of the majority of respondents (73%) towards the limits of the application of courtesy rules was right. The approach of more than a half of the respondents (63.7%) towards punctuality was right. Only 22.2% of the respondents stated that it is not polite to shout and argue. As many as 70% of the surveyed pupils maintained that pupils sneer and nickname very often or fairly often in their schools. 63.6% of the respondents answered that there are few or very few impolite pupils in their schools. Age has influence on the approach towards politeness at schools: the comparison of answers provided by pupils of the 5th, 6th and 8th form showed that pupils sneer and nickname more often and the number of impolite pupils is larger in schools of the latter.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8024
Updated:
2018-12-20 22:51:36
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: