Pradinių klasių mokytojų mokymo(si) poreikis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokytojų mokymo(si) poreikis
Alternative Title:
Primary School Teacher Training (Learning) Needs
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 150-153
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Pradinis ugdymas / Primary education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTEkonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertų atliktos Lietuvos švietimo politikos apžvalgos rekomendacijose (2002 m.) teigiama, kad Lietuva, kaip nedidelė ir jauna valstybė, švietimą turėtų laikyti prioritetine sritimi-investuoti į žmogiškuosius išteklius. Ataskaitoje raginama skatinti mokyklas ir kvalifikacijos tobulinimo programų kūrėjus orientuotis į mokymą mokykloje, o ne siųsti pavienius mokytojus tobulinti kvalifikaciją už mokyklos ribų. Tikslas turėtų būti pačios mokyklos keitimasis ir tobulėjimas, o ne kurių mokytojų kvalifikacijos kėlimas. Atlikus pradinių klasių mokytojų mokymo poreikių tyrimą bus padėti darbo mokymo srityje pamatai, lengviau bus galima planuoti prasminį mokymą. Mokymo poreikis atliepia kompetencijos stoką, kurią galima panaikinti mokant ir mokantis. Suvokus motyvus, kurie veikia pradinių klasių mokytojo poreikį mokytis, galima numatyti aiškius prasmingo mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti mokymą, kurti ir teikti tinkamas mokymo programas, plėsti profesinės veiklos interesus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poreikiai; Mokymo poreikiai; Motyvai; Kompetencija; Pradinių klasių mokytojai; Saviugda; Kvalifikacinė kategorija; Demand; Self training demand; Motive; Competence; Primary school teacher; Self-help; Category of qualification.

ENRecommendations of Lithuanian education policy overview done by OSCD experts (2002) state that Lithuania as a young and small state should consider education to be a priority area and invest into human resources. The report suggests encouraging schools and authors of qualification improvement programmes to target education at schools rather than referring individual teachers to improve quality out of school. This should be aimed at the change and improvement of the very school rather than qualification improvement of some teachers. Upon studying primary school teacher training needs this analysis will become the basis of work in the training area and will simplify content-laden planning. Training needs respond to the lack of competence to be eliminated through training and learning. Upon realizing motivation having an effect on primary school teacher training needs, clear content-laden goals may be planned and aimed for, training may be planned, suitable training programmes may be developed and delivered, and professional activity interests may be expanded.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Mokytojų saviugda miesto ir kaimo sąlygomis: atšķirties problemos / Aušrinė Zulumskytė. Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 36, p. 129-146.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7998
Updated:
2018-12-20 22:57:40
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: