Mokytojo asmenybės reikšmės ugdymo procese interpretacija Jono Laužiko publikacijose (1930-1939 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo asmenybės reikšmės ugdymo procese interpretacija Jono Laužiko publikacijose (1930-1939 m.)
Alternative Title:
Interpretation of the significance of the teacher’s personality in the educational process in Jonas Laužikas’ publications (1930-1939)
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 119-126
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Summary / Abstract:

LTJ. Laužikas – žymus mokslininkas. 1934 m. jis parengė Lietuvos švietimo reformos tezes, suformulavo mokymo tikslą, principus, pagrindinį metodinį dėsnį, reikalavimus mokytojui. Šio tyrimo objektas - mokytojo asmenybė J. Laužiko publikacijose (1930–1939). Tyrimo tikslas – išryškinti mokytojo asmenybės vaidmens interpretaciją J. Laužiko publikacijose (1930–1939). Naujo tipo mokytojo pavyzdį J. Laužikas matė naujosiose Vakarų Europos mokyklose. Tai - darnaus mokyklos kolektyvo narys, mokinių pagalbininkas, veiklos organizatorius. Mokyklose, kur dirba tokie mokytojai, vyrauja veikla, darbas, kūryba, džiaugsmas, meilė, žmoniškumas. J. Laužikas referavo vokiečių pedagogų H. Gaudigo, E. Šprangerio publikacijas, skirtas mokytojo psichikos struktūrai, mokytojų tipų klasifikacijai. Reikalavimus mokytojo asmenybei J. Laužikas formulavo atsižvelgdamas į jo paties suprastą švietimo idealą. Pedagogui rūpėjo mokytojo statusas visuomenėje. Jis pageidavo, kad Lietuvoje mokytojo profesija būtų vertinama kaip Vakarų kraštuose, kur ji prilyginama „aukštosioms profesijoms“. Drauge jam rūpėjo, kad mokytojas būtų „gyvai įaugęs į švietimo organizmą“, dirbtų kūrybiškai. Kūrybiškumo sąlyga – pedagoginė, psichologinė, filosofinė kompetencija, aukštasis išsilavinimas, nes mokytojas – kūrėjas, inteligentas; skleidžia kultūros vertybes. Tai ypač svarbu mažoms tautoms. Sovietinės okupacijos išvakarėse (1939 ) pedagogas kvietė grįžti prie stiprios, orios asmenybės ugdymo. Pabrėžė mokinio pažinimo uždavinį, akcentavo psichologijos studijų reikšmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Santrauka parašyta vokiesčių kalba.

ENJ. Laužikas is a famous scientist. In 1934, he formulated the theses about the Lithuanian education reform and defined the learning purpose and principles, the main methodical law and requirement for the teacher. The object of this research is the teacher’s personality in J. Laužikas’ publications (1930–1939). The objective of the research is to highlight the interpretation of the role of the teacher’s personality in J. Laužikas’ publications (1930–1939). J. Laužikas saw the model teacher of a new type in the new Western European schools. Such a teacher should be a member of harmonious school staff, students’ assistant and organizer of activities. Schools which employ such teachers are known for activity, work, creation, joy, love and humanity. J. Laužikas formulated the requirements for the teacher’s personality taking into consideration the personally perceived ideal of education. He was concern about the teacher’s status in the society. He wanted that the teacher’s profession would be treated in Lithuanian in the same way as it was treated in the Western countries where it was made equal in status to “the high professions”. He was also concerned that the teacher would be organically incorporated into the educational system and would creatively engage in his/her activity. The condition for creativity is a pedagogical, psychological and philosophical competence and university education because the teacher is a creator and intellectual who reveals cultural values. This is especially relevant for small nations.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7994
Updated:
2018-12-17 11:09:45
Metrics:
Views: 34    Downloads: 10
Export: