Šiuolaikinė ugdymo turinio kaita prof. J. Laužiko integracijos idėjų atžvilgiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė ugdymo turinio kaita prof. J. Laužiko integracijos idėjų atžvilgiu
Alternative Title:
Modern Variation of Educational Content in Terms of Integration Ideas of Professor Laužikas
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 19-23
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTProfesoriaus J.Laužiko (1903-1980) veikalas “Švietimo integracijos pagrindai“, įvairiais požiūriais aptariantis švietimo integraciją, tebėra vienas reikšmingiausių teorinių šaltinių, iš kurio semiamasi idėjų įgyvendinant švietimo reformą Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Ligšioliniuose šalies švietimo dokumentuose integracija daugiausia sieta su bendrojo lavinimo mokykloje asmeniui pateikiamu ugdymo turiniu bei procesu, atsižvelgiant į integracinį ugdymo rezultatų aspektą. Pastaraisiais metais Vakarų šalių pedagogikos teorijoje ir praktikoje vis labiau iškeliant asmens kompetencijos, patirties plėtotę, kaip itin svarbų ugdymo tikslą ir rezultatą, integracinis požiūris į švietimą platėja, aprėpdamas ir ugdymo rezultatų sritį. Pranešime pateikiami kompetencijos sąvokos ir jai giminingos patirties sąvokos apibūdinimai, pabrėžiama šių integralių ugdymo rezultatų pobūdį atitinkančias sąvokų principinė reikšmė nustatant naujas, integracijos reikalavimus atliepiančias ugdymo, jo turinio ir proceso kaitos gaires. Kompetencijos principas palaipsniui įsitvirtina ir Lietuvos švietimo teorinėje mintyje bei praktikoje, keisdamas vyraujantį „elementinį“ požiūrį į ugdymą.Reikšminiai žodžiai: Ugdymo turinys; Kaita; Integracija; Content of education; Alternation; Prof. J. Lauzikas; Integration.

ENThe paper by Professor Laužikas (1903-1980) Fundamentals of Educational Integration covering various aspects of educational integration is still one of the most significant theoretical sources from which one can get ideas for implementing the educational reform in Lithuania having regained its independence. Up to now in the national education-related documents integration was mainly associated with the educational content and process offered at the general education school taking account of the integrational aspect of educational results. During the recent years development of personal competence and experience as a crucial goal and result of education has been emphasised more and more in pedagogical theory and practice of Western countries, and the integrational approach to education is expanding also covering the area of educational results. The presentation defines the concept of competence and the related concept of experience emphasising the principal meaning of the concepts corresponding to the nature of these integral educational results and identifying new integration guidelines of education, its content and process transformations. The principle of competence is gradually settled in the theoretical and practical educational thought of Lithuania replacing the prevailing “elementary” approach to education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Designing study programmes: contextualiation of theory-governed methodological approaches / Ausra Kazlauskiene, Erika Vasiliauskiene. Socialiniai tyrimai. 2011, Nr. 2 (23), p. 37-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7977
Updated:
2018-12-20 22:57:38
Metrics:
Views: 44    Downloads: 14
Export: