Lietuvos paveldotyros aktualijos Europos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos paveldotyros aktualijos Europos kontekste
Alternative Title:
Topical Lithuanian Heritage Research in the European Context
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 3-9
Keywords:
LT
Kultūros vertybių apskaita; Tvarkymas ir vadyba.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ketinama pažvelgti į Lietuvos paveldotyros problemas naujos kultūros politikos ir Europos paveldosaugos interesų kontekste. Mažosios valstybės įsijungusios į sąjungas ar blokus, gali laukti panašios aplinkos kaitos, sykiu ir kultūros supanašėjimo, netekti savo nacionalinių vertybių, asimiliuotis ir net išnykti, kaip etniniai ir politiniai subjektai. XXI a. būtina naujų mažųjų tautų ir valstybių kultūros politika, suderinanti tarptautines teisės normas ir nacionalinius siekius. Siekiant Europos Sąjungos narystės, būtina žinoti, kokį kultūros turtą turime dabar, numatyti, kur ir kiek šio turto privalome išsaugoti, kad išliktume savitu kraštu. Siekiant šio tikslo, būtina: sparčiau revizuoti sovietmečiu sudarytą Kultūros paminklų sąrašą ir atlikti totalinę nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizaciją, nustatyti vertybes, paliktinas saugoti vietose, perkeltinas į specialias saugyklas ir dokumentuoti; sudaryti vietose saugotinų vertybių teritorinę ir ekologinę sistemą kaip kraštotvarkos paveldosauginį karkasą, tenkinantį tautos etnokultūrinius interesus ir valstybės ekonomines išgales. Saugant Lietuvos kultūros identitetą, prisiderinant prie Europos valstybių paveldo apskaitos standartų, būtina orientuotis integruotos paveldosaugos kryptimi, paveldotyrą nukreipiant paveldo teritorijų apskaitai: inventorizuoti, registruoti kultūros paveldo vietas teisiniu pagrindu subalansuotai saugomų teritorijų plėtrai; identifikuoti, inventorizuoti ir registruoti išskirtines sukultūrinto kraštovaizdžio vietoves kaip prioritetines integruotos paveldosaugos interesų teritorijas.Reikšminiai žodžiai: Paveldotyra; Kultūros vertybių apskaita; Tvarkymas ir vadyba.

ENThe article analyses Lithuanian heritage research problems in the context of a new cultural policy and European heritage protection interests. Small countries that join unions or blocs may face similar changes as well as cultural assimilation, lose their national values, assimilate or even disappear as ethnic and political entities. In the 21st century, the new small nations and states need a cultural policy combining international legal norms and national objectives. Seeking membership in the European Union, we must know what cultural treasures we have now, plan where and how much of this treasure we must preserve to remain a distinctive country. To achieve this goal we have to revise, as soon as possible, the List of Cultural Monuments compiled in the Soviet era and carry out stocktaking of immovable cultural heritage, determine which treasures should be left in their place and which should be moved to special storage facilities and document them; make a territorial and eco-system of treasures that should be left in their place as a framework for heritage protection meeting the ethno-cultural interests of the nation and in keeping with the country's economic resources. In order to preserve Lithuania's cultural identity and comply with European standards of stocktaking of heritage objects, orientate ourselves towards integrated heritage protection, while heritage studies should focus on the stocktaking of heritage territories: inventory and register cultural heritage sites for the expansion of territories preserved on a legal basis; identify, inventory and register distinctive landscape sites as priority territories of integrated heritage protection.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7917
Updated:
2018-12-17 10:59:01
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: