Kaišiadorių krašto žmonės : 100 biografijų

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaišiadorių krašto žmonės : 100 biografijų
Publication Data:
Kaišiadorys : Kaišiadorių muziejus, 2002
Pages:
254 p.
Notes:
Bibliografija tekste.
Contents:
Leidėjų žodis — Pratarmė — Aistis Jonas — Arbas-Arbačiauskas Edmundas — Arlauskas Mykolas — Ažubalis Alfonsas — Bajerčius Konstantinas — Banaitis Richardas — Baranauskas Antanas — Brazauskas Algirdas — Mykolas Brazys — Teodoras Bukauskas — Vacys Bulota — Jonas Jurgis — Danilevičius Edvardas — Danius Stasys — Daunys Stasys — Daunys Vaidotas — Didžiokas Vladas — Didžiokienė Barbora — Drėgva Edvardas — Dzimidavičius Albinas — Galinis Vytautas — Genzelis Bronius — Giržadas Vaclovas — Glosienė-Bulbovaitė Audronė — Grabijolas Pranas — Grabnickas Albinas — Grigaliūnienė-Laučiūnaitė Ona — Gudynas Pranas — Gudynas Pranas — Halpernas Beras — Jakševičius Aleksandras — Jakševičius Vincentas — Jakštas Alfonsas — Jankauskytė (Rabačiauskienė) Angelė — Janonytė-Buitkuvienė Ineza — Jasas Adomas Petras — Jonauskas Ferdinandas — Jonys Jonas — Juknevičius Andrius — Kalvelis Domas — Kamantauskas Viktoras — Kanišauskas Saulius — Kavaliauskas Česlovas — Kavaliauskienė-Armonavičiūtė Aušra — Kaveckas Vladas — Kybelis (Kibelis) Kazimieras — Kiškis Stanislovas — Kniūkštaitė Elena — Kralikauskas Juozas — Krulikauskas Bronius — Kukta Juozapas — Lapinskas Zenonas — Laucė Jonas — Laurinavičiūtė Jadvyga — Lisauskaitė Ona — Lisauskas Kazys Algimantas — Lozoraitis Vincas — Malūkas Edmundas — Malvicas Povilas — Matulaitis Juozapas — Matulaitis-Labukas Juozas — Matulionis Teofilius — Mažylis Petras — Michnevičius Vaclovas — Mintaučkis Jonas — Misiūnas Jonas (Žalias Velnias) — Mončiunskas Teofilis — Morkūnas Kazys — Mumikovas Jonas — Onaitis Vytautas — Pabiržytė Eleonora — Paltanavičius Vytautas — Paulauskas Artūras — Pėdnyčia Kazys — Petrulis Alfonsas — Pilyponis Justas — Račkauskas Kazys — Raudeliūnas Vytautas — Rimeikis Stasys — Ruokis Viktoras — Sladkevičius Vincentas — Stakauskas Juozas — Stankevičius Pranas —Steponavičius-Milžinas Bernardas — Sužiedėlis Bernardas — Šalkauskas Algirdas — Šaltenis Rapolas — Šiškauskas Ramūnas — Šliužas Pranciškus Alfredas — Šocikas Algirdas — Švogžlys-Milžinas Nikodemas — Tijūnaitis Stasys — Trakimas-Genelis Benediktas — Valionis Antanas — Varnas Alfonsas — Zaikauskas Stasys — Zakarauskas Vaclovas — Zareckas Simas — Zavistanavičius Algirdas — Žemaitis Jonas — Žvirblis Algimantas.
Keywords:
LT
Kaišiadorys; Kaišiadoriečiai; Biografijos; Žymūs žmonės; Atsiminimai; Pasakojimai
EN
Kaišiadorys; Kaisiadoreans; Biographies; Famous people; Memories; Stories
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama 100 Kaišiadorių krašto gyventojų trumpos biografijos. Čia pristatomi žymūs žmonės, kurie yra gimę arba gyvenę Kaišiadorių krašte, taip pat tie, kurie kūryba, moksline veikla susiję su juo. Naudotasi gausia literatūra: enciklopedijomis, žinynais, memuarais, publikacijomis periodikoje. Autorius, daugiau kaip keturiasdešimt metų dirbęs žurnalistu, turėjo galimybių pabendrauti beveik su visais šių dienų žymiais kaišiadoriečiais, rengęs su jais interviu, rašęs apie jų viešnages Kaišiadorių krašte, apie jų oficialius susitikimus su kraštiečiais, todėl panaudoti ir asmeniniai užrašai, įspūdžiai. Daugelio jų biografijos susijusios ir su kitais Lietuvos regionais, kur jie gyveno ir dirbo iki atvykdami į Kaišiadoris arba kur gyveno ir dirbo, išvykę iš Kaišiadorių. Tokiais atvejais stengtasi plačiai išryškinti jų ryšius su Kaišiadorių kraštu. Knygoje pateikiami enciklopediniai duomenys apie visus čia pristatomus žmones: kur gimė, mokėsi, dirbo, kokias pareigas ėjo, kokius reikšmingiausius darbus nuveikė. Tačiau kadangi knyga skiriama plačiajam skaitytojų būriui, daugeliu atvejų neapsiribojama vien sausais skaičiais, faktais, vardijimais, o stengiamasi pagyvinti ir eilėraščių posmais, ir amžininkų atsiliepimais, publikacijomis spaudoje, vienu kitu anekdotu. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9986646200
Related Publications:
Vytautas Raudeliūnas - Lietuvos teisės istorikas / Vidmantė Giedraitytė, Antanas Šenavičius. Jurisprudencija. 2009, Nr. 3 (117), p. 129-144.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79094
Updated:
2020-10-12 20:39:29
Metrics:
Views: 19
Export: