Aplinkos apsaugos reguliavimo poveikio verslo veiklai vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkos apsaugos reguliavimo poveikio verslo veiklai vertinimas
Alternative Title:
Assessment of the impact of the environment on business activities
In the Journal:
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga; Ūkinė (verslo) veikla; Administracinis teisinis reguliavimas.
EN
Environmental protection; Freedom of economic (business) activity; Administrative legal regulation.
Summary / Abstract:

LTObjektyvūs globalizacijos procesai sąlygoja ne tik ekonominės-technologinės pažangos procesus, kurie tampa visuomenės raidos ir pokyčių pagrindu, bet dėl objektyvių veiksnių, technologinių netobulumų ar kitų šalutinės ūkinės veiklos padarinių – neišvengiamai daromas neigiamas poveikis gamtinei aplinkai. Pasireiškiant negatyviems ūkinės veiklos padariniams gamtinei aplinkai, demokratinės valstybės visuomenė siekia įvertinti, kokį šalutinį poveikį ūkinė (verslo) veikla daro aplinkai, bei ieško galimybių suderinti ekonominės veiklos subjektų ir visos visuomenės interesus. Nepavykus suderinti šių interesų, naudojamos institucinės prevencinės ar pozityviosios poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti visos demokratinės visuomenės interesus (teises). Šios temos problematika išryškėja tuo, kad esant socialinei-ekonominei valstybės pusiausvyrai, negalima pagerinti gyvenimo gerovės (spręsti socialiai svarbių visuomenės uždavinių) vienai visuomenės socialinei grupei, neribojant kitos socialinės grupės gerovės. Todėl iškyla probleminis tyrimo klausimas: kaip valstybės ekonominės politikos reguliavimo priemonėmis užtikrinti visuomenės aplinkos apsaugos interesus, o galimų apribojimų poveikis ūkinės (verslo) veiklos subjektų interesams būtų proporcingas reguliavimu siekiamiems tikslams?. [Iš leidinio]

ENObjective processes of globalization determine not only the processes of economic and technological progress that become the basis of society's development and change. Due to objective factors, technological imperfections or other side-effects of economic activity, inevitably negative effects on the natural environment are being made. In the event of the negative effects of economic activity on the natural environment, the society in a democratic state seeks to assess the side effects of economic (business) activity and reconcile the interests of economic performers and the society as a whole. Failure to reconcile these interests involves the use of institutional preventive or positive measures to safeguard the interests (rights) of all democratic societies. The relevance of this topic is manifested in the fact that in the socioeconomic balance of the state one can not improve (solve socially important social problems) the welfare of one social group of the society without limiting the welfare of another social group. Therefore, the problematic issue of the research is as follows: how to ensure the right of the state to a safe environment by means of regulatory measures of the state and whether the impact of possible restrictions on the interests of economic entities (business) would be proportional to the objectives pursued by the regulation. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78981
Updated:
2020-09-13 17:40:50
Metrics:
Views: 88    Downloads: 12
Export: