Sugestyvus egalitarizmas ir moderni vaikų lygybės samprata pedagogikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sugestyvus egalitarizmas ir moderni vaikų lygybės samprata pedagogikoje
Alternative Title:
Suggestive Egalitarism and Modern Perception of Children Equality in Pedagogy
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 44, p. 3-11
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSugestyvaus egalitarizmo tezė Europos pedagoginėje mintyje turi ilgaamžę istoriją. Šiandien ji atgyja ir yra grindžiama naująja vaikų ugdymo filosofija ir demokratinės kultūros vertybėmis. Jos interpretavimas sukelia nesutarimus tarp pedagogikos teoretikų ir praktikų. Konservatyviosios krypties atstovai savaime remia požiūrį į vaiko ir pedagogo nelygiavertę padėtį ugdyme bei jai aukoja vaiko individualybės raiškos galimybes. Kitos stovyklos atstovai pasisako už sugestyvaus egalitarizmo idėjas vaikų ugdyme ir įvardija jas kaip demokratinės visuomenės kūrimo prielaidą, tačiau idėjų realizavimą dažnai vadina „šių dienų utopija“. Modernioje Europos pedagogikoje stokojama vieningos teorinės krypties, grindžiančios vaikų lygybės sampratą. Tačiau egalitarizmo problemą pedagogikoje nuolat suaktualina įvairūs judėjimai dėl žmogaus ir vaikų laisvių bei teisių. Kiekvienas iš jų atspindi tam tikrą vaikų lygybės klausimą: skirtingų lyčių vaikų ugdymo lygiavertiškumą, skirtingos kultūros ir socialinės patirties vaikų lygias ugdymo galimybes ir kt. Visi šie judėjimai yra grindžiami kultūriniu reliatyvizmu, radikaliuoju pliuralizmu ir pedagoginiu universalizmu. Moderni vaikų lygybės samprata įpareigoja pedagogą keisti savo mąstymą ir siūlo jam sugestyvios bei loginės refleksijos kelią. Pedagogas skatinamas nelikti abejingas nelygiavertei skirtingų vaikų situacijai ugdyme.Reikšminiai žodžiai: Ugdymo(si) filosofija; Interpretacinė pedagogika; Egalitarizmas; Vaikų lygybė; Humaniškumas; Demokratinis ugdymas.

ENTe suggestive egalitarism thesis in the idea of European pedagogy has a long-living history. Today it experiences its renaissance and is based on the new child education philosophy and democratic culture values. Its’ interpretation raises disagreements between pedagogy theory specialists and practitioners. Representatives of the conservative trend accordingly support the view regarding unequal status of a child and pedagogue in education and thus sacrifice a child’s individual expression opportunities. Representatives of the other group stand firmly for suggestive egalitaristic ideas in child education and name them as preconditions for development of a democratic society, although call the implementation of the idea “the utopia of modern times”. The modern European pedagogy lacks a uniform theoretical direction, which is based on perception of equality of children. Although the problem of egalitarism in pedagogy is constantly brought back to light by various movements fighting for human and children’s rights and freedoms. Each of them reflects a certain issue of equality of children: equal education of different gender children, equal opportunities to receive education independent of social status and culture, and etc. All of these movements are based on cultural relativism, radical pluralism, and pedagogic universalism. The modern perception of equality of children obligates to change the mindset and suggests a path of suggestive and logical reflection. A pedagogue is encouraged to pay attention to unequal situation of children in education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Vaikų socialinis ugdymas: pirminė socializacija / Rasa Braslauskienė, Gražina Šmitienė. Pedagogika. 2001, 53, p. 16-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7788
Updated:
2018-12-20 22:51:30
Metrics:
Views: 47    Downloads: 7
Export: